Polityka prywatności

v1.0 / 2022-07-06

Zaktualizowano 7 czerwca 2022 roku

Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, przypominamy, że dane generowane podczas korzystania z Aplikacji i Usług, takie jak pomiary i wyniki testów, są przechowywane wyłącznie lokalnie i na urządzeniu użytkownika. Tilak Healthcare nie ma dostępu do pomiarów ani wyników badań, dlatego nie są one objęte niniejszą Polityką prywatności.

W Tilak Healthcare bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych („Dane” lub „Dane użytkownika”)

Jako administrator danych Tilak Healthcare gromadzi, przechowuje i wykorzystuje Dane użytkownika podczas pobierania aplikacji OdySight Care™ („Aplikacja”) w celu sprawdzenia ostrości widzenia („Usługi”) zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Tilak Healthcare przechowuje Dane w bezpieczny sposób i przetwarza je zgodnie z Europejskim rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 („RODO”). 

Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie, jakie Dane są gromadzone, w jaki sposób się to odbywa, do jakich celów Tilak Healthcare będzie je wykorzystywać i przechowywać oraz jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania. Określa ona również prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem przez Tilak Healthcare jego Danych.

Jeśli użytkownik nie chce, aby firma Tilak Healthcare gromadziła, przechowywała, wykorzystywała lub przetwarzała jego Dane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, nie będzie mieć dostępu do Aplikacji ani nie będzie mógł korzystać z naszych Usług. Wszystkie Usługi podlegają niniejszej Polityce prywatności.
JAKIE DANE I W JAKI SPOSÓB SĄ GROMADZONE 
Podczas rejestracji lub pobierania Aplikacji gromadzone są pewne dane osobowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, rok urodzenia, płeć i inne dane konta (data utworzenia konta, identyfikator urządzenia, numer klucza licencyjnego). Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik zostanie również poproszony o utworzenie unikalnego hasła, które również zostanie zarejestrowane. Ponadto Tilak Healthcare będzie gromadzić Dane w przypadku przesłania przez Użytkownika zapytania o nasze Usługi.

Gdy użytkownik korzysta z Usług, Aplikacja automatycznie i bezpośrednio zbiera od niego następujące Dane:

 • numer telefonu w celu wysyłania (i) automatycznej wiadomości tekstowej zawierającej kod dostępu (bez ponoszenia kosztów przez użytkownika), aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z Aplikacji, (ii) cotygodniowych powiadomień o korzystaniu przez użytkownika z Aplikacji;
 • dane przekazywane przez użytkownika, gdy użytkownik kontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem naszych stron internetowych lub Aplikacji (w tym w ramach pomocy udzielanej użytkownikowi), gromadzimy je dla celów szkoleniowych i zgodności działalności operacyjnej z przepisami, jak opisano poniżej;
 • dane przekazywane przez użytkownika, gdy zwraca się on o pomoc do naszego działu wsparcia (takie jak dzienniki czatu i zgłoszenia pomocy technicznej użytkownika);
 • inne dane przekazane nam przez użytkownika (takie jak informacje wykorzystywane do identyfikacji utraconego konta e-mail, nazwisko, imię, numer telefonu);
 • informacje o urządzeniu (adres IP urządzenia, kraj, system operacyjny, informacje o przeglądarce, w tym rodzaj przeglądania i preferowany język, model urządzenia, ustawienia urządzenia oraz informacje o sieci) mogą być gromadzone, gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe lub korzysta z Aplikacji i/lub Usług;
 • informacje o przebiegu testów lub informacje podawane przez użytkownika na temat sposobu korzystania przez niego z Aplikacji lub Usług (wykonane testy, badane oko, data i godzina testu);
 • Pliki cookie lub podobne technologie stosowane w naszych witrynach internetowych, które pomagają Tilak Healthcare w zapewnieniu użytkownikowi spersonalizowanych usług w oparciu o jego preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych. Więcej informacji o tym, czym są pliki cookie i w jaki sposób są wykorzystywane, można znaleźć w sekcji Pliki cookie w naszych witrynach internetowych;
 • Gdy użytkownik zdecyduje się na subskrypcję newslettera (nazwisko, imię i dane kontaktowe).

Aplikacja gromadzi jedynie niezbędne dane, ograniczone do celów określonych poniżej.
PODSTAWAPRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA 
Podstawa prawna firmy Tilak Healthcare do wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania i ujawniania Danych użytkownika uwzględnia:

(i) zobowiązania Tilak Healthcare zgodnie z warunkami korzystania, które mają zastosowanie do świadczenia Usług; 

(ii) zgodę użytkownika (którą można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z inspektorem ochrony danych Tilak Healthcare pod adresem podanym poniżej);

(iii) uzasadnione potrzeby biznesowe Tilak Healthcare, które obejmują między innymi świadczenie Usług i dostępność aktualnych danych kontaktowych w celu umożliwienia Tilak Healthcare komunikowania się z użytkownikiem, gwarancję Tilak Healthcare w zakresie zgodności z obowiązującymi zasadami zapewniania jakości;

(iv) przestrzeganie wymogów prawnych.

Tilak Healthcare przetwarza Dane użytkownika w następujących celach:


 1. W celu monitorowania korzystania przez użytkownika z Usług, aby pomóc Tilak Healthcare w uzyskaniu większej wiedzy na temat badań wykonywanych przez użytkownika oraz w celu zrozumienia jego preferencji i trendów, aby umożliwić Tilak Healthcare dostosowanie oferty i/lub częstotliwości badań (np. zasugerowanie badania drugiego oka zamiast już zbadanego, zasugerowanie innego rodzaju badania) — Proces przetwarzania jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy (warunków użytkowania) zawartej z użytkownikiem.
 2. Szkolenia wewnętrzne i zgodność działalności operacyjnej z przepisami — Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej z użytkownikiem. W naszym uzasadnionym interesie leży również wykorzystywanie Danych użytkownika w celu zapewnienia mu możliwie najlepszych Usług.
 3. Identyfikowanie i usuwanie błędów oraz usterek w Usłudze — Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej z użytkownikiem. W naszym uzasadnionym interesie leży również wykorzystywanie Danych użytkownika w celu zapewnienia mu możliwie najlepszych Usług.
 4. Do celów administracyjnych, analizy, statystyki, badań i optymalizacji — W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie Danych użytkownika w celu zapewnienia mu możliwie najlepszych Usług.
 5. Do przeprowadzania działań analitycznych na potrzeby analizy biznesowej i operacji, usprawnienia prac rozwojowych oraz ulepszania produktów i usług Tilak Healthcare, personalizowania treści, dostarczania reklam i przygotowywania rekomendacji — W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie Danych użytkownika w celu zapewnienia mu możliwie najlepszych Usług.
 6. W celu opracowania statystyk  W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystywanie Danych użytkownika w celu zapewnienia mu możliwie najlepszych Usług.
 7. W celu zachowania zgodności z wszelkimi wymogami regulacyjnymi i prawnymi oraz reagowania na wszelkie żądania odpowiednich władz i agencji (ochrony danych, wyrobów medycznych, refundacji), sądów lub innych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, przepisów lub z innych względów bezpieczeństwa  Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania naszych zobowiązań regulacyjnych i prawnych, egzekwowania naszych praw oraz ochrony praw osób trzecich.
 8. W celu zapewnienia użytkownikowi wsparcia, komunikowania się z nim oraz odpowiadania na wszelkie zapytania i problemy zgłoszone przez użytkownika do działu wsparcia firmy Tilak Healthcare — Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej z użytkownikiem. W naszym uzasadnionym interesie leży również wykorzystywanie Danych użytkownika w celu zapewnienia mu możliwie najlepszych Usług
 9. W celu obsługi subskrypcji naszych newsletterów i wysyłania materiałów marketingowych Tilak Healthcare drogą elektroniczną — Za uprzednią i wyraźną zgodą użytkownika.
 10. Hosting danych przez dostawcę usług Tilak Healthcare w celu zabezpieczenia gromadzenia, przechowywania i magazynowania danych — Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej z użytkownikiem, a także do wypełnienia naszych zobowiązań regulacyjnych i prawnych w zakresie przechowywania danych.
 11. Anonimizacja danych użytkownika do celów analizy statystycznej — Uzasadniony interes w anonimizacji Danych, gdy nie jest konieczne odniesienie lub skojarzenie ich z konkretną osobą, do przeprowadzania analiz statystycznych korzystania z Aplikacji pod kątem płci lub wieku w celu ulepszenia Aplikacji i lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników, a także w celu ograniczenia wpływu kwestii bezpieczeństwa na gromadzone Dane i utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
JAK PRZECHOWUJEMY DANE
Tilak Healthcare zachowuje, wykorzystuje i przechowuje Dane użytkownika zgodnie z RODO tak długo, jak użytkownik korzysta z Usług i tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których Dane użytkownika zostały zebrane i przetworzone, jak to opisano w niniejszej Polityce prywatności, lub przez dłuższy okres, jeśli firma Tilak Healthcare jest do tego zobowiązana na podstawie nałożonych na nią obowiązkach regulacyjnych i prawnych.

Dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany w celu rozstrzygnięcia sporów lub przygotowania odpowiedzi na żądania organów regulacyjnych lub wymiaru sprawiedliwości. W takim przypadku zgromadzone Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania żądania i/lub upływu obowiązującego okresu przedawnienia. Następnie Tilak Healthcare może zniszczyć Dane bez dodatkowego powiadomienia.
JAK CHRONIMY DANE
Firma Tilak Healthcare wprowadziła środki ochrony, aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwie wykorzystać Dane zgromadzone za pośrednictwem Usług oraz pomóc w zapobieganiu nieupoważnionemu dostępowi do nich.

Tilak Healthcare stosuje odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony Danych użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, a także zobowiązuje do tego swojego dostawcę usług hostingowych.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Usług, obejmującego Dane użytkownika, Tilak Healthcare niezwłocznie powiadomi użytkownika zgodnie z przepisami RODO dotyczącymi powiadamiania o naruszeniach bezpieczeństwa informacji i podejmie odpowiednie środki w celu usunięcia takiego naruszenia.

Jeśli użytkownik uważa, że jego Dane są niewłaściwie wykorzystywane przez Tilak Healthcare lub osobę trzecią, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@tilakhealthcare.com.
PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie jego Dane są zgodne z prawdą oraz że odnoszą się do niego, a nie do innej osoby.

Użytkownik może zwrócić się do firmy Tilak Healthcare o dostęp do swoich danych, ich poprawienie lub usunięcie. Zgodnie z RODO, jeśli użytkownik znajduje się w Europie, może również zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych, sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub skorzystać z prawa do przeniesienia danych. Z przysługujących użytkownikowi praw można skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą Tilak Healthcare, pisząc na adres dpo@tilakhealthcare.com lub wysyłając list na adres Tilak Healthcare, S.A.S, Data Protection Officer, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, France. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych, takiego jak Commission Nationale de l'Informatique et Libertés (CNIL).

Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych lub subskrybował newsletter Tilak Healthcare, może (i) wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Tilak Healthcare pod adresem dpo@tilakhealthcare.com, lub (ii) zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze dostępne w każdym komunikacie i newsletterze przesłanym użytkownikowi przez firmę Tilak Healthcare.
Jeśli użytkownik chce zrezygnować z używania plików cookie lub innych technologii śledzenia, powinien zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie w witrynach internetowych firmy Tilak Healthcare.

Należy pamiętać, że działania użytkownika mogą mieć wpływ na funkcjonowanie, Usługi i funkcje Aplikacji. Tilak Healthcare wymaga pewnych Danych użytkownika i możliwości ich przetwarzania w celu świadczenia Usług.

Działania użytkownika mogą spowodować zaprzestanie świadczenia Usług przez firmę Tilak Healthcare. Dostęp do Aplikacji zostanie anulowany w przypadku wystąpienia poniższych warunków:

 • wycofanie zgody lub żądanie usunięcia Danych. W takim przypadku firma Tilak Healthcare nie będzie już wykorzystywać ani przetwarzać Danych użytkownika. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach będziemy musieli zachować przechowywane Dane użytkownika zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych, aby móc reagować na wnioski organów regulacyjnych lub wymiaru sprawiedliwości, a także wypełniać nasze zobowiązania prawne i/lub być w stanie bronić się przed wszelkimi roszczeniami lub pozwami sądowymi w obowiązujących okresach przedawnienia. Tilak Healthcare zastrzega sobie również prawo do zachowania zanonimizowanej wersji tych informacji;
 • w przypadku żądania ograniczenia niezbędnego przetwarzania Danych przez firmę Tilak Healthcare lub w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania, w którym to przypadku firma Tilak Healthcare może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz użytkownika.
Aby móc właściwie reagować na wnioski użytkownika oraz w zakresie, w jakim Tilak Healthcare ma uzasadnione wątpliwości co do jego tożsamości, Tilak Healthcare może poprosić użytkownika o dostarczenie kopii dokumentu urzędowego potwierdzającego jego tożsamość. Kopia ta zostanie bezpiecznie zniszczona w ciągu dwóch (2) miesięcy od otrzymania i zakończenia rozpatrywania wniosku. Tilak Healthcare rozpatrzy wniosek i odpowie na niego w ciągu jednego (1) miesiąca, chyba że wniosek będzie wymagał dalszego zbadania. W takim przypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Tilak Healthcare przypomina użytkownikom z Europy, że mają oni prawo złożyć skargę do europejskiego organu nadzorującego ochronę danych (CNIL dla użytkowników z Francji).
UDOSTĘPNIANIE DANYCH
W celu obsługi Usług Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom, spółkom zależnym lub podwykonawcom firmy Tilak Healthcare, w tym dostawcy usług hostingu danych.

Tilak Healthcare może korzystać z usług stron trzecich, które mają ograniczony dostęp do danych, pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację, w określonych celach, takich jak administracja, analityka, optymalizacja, obsługa marketingowa, ogólne wsparcie i analiza danych. Te strony trzecie są upoważnione do wykorzystywania danych użytkownika, pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację, wyłącznie do tych celów.

Tilak Healthcare może ujawnić dane użytkownika, jeśli (i) wymagają tego przepisy prawa lub nakaz sądowy i/lub (ii) dane są związane z działaniem lub próbą działania, które może prowadzić do wyrządzenia szkody. W takim przypadku, o ile jest to dozwolone przez prawo, ujawnienie Danych użytkownika będzie ograniczone wyłącznie do danych, do których ujawnienia firma Tilak Healthcare jest prawnie zobowiązana.

W przypadku sprzedaży firmy Tilak Healthcare lub sprzedaży całości lub części jej działalności (w tym Aplikacji), dane użytkownika mogą zostać przekazane nabywcy, ponieważ informacje o użytkowniku stanowią zazwyczaj część przekazywanych aktywów firmy. 

Dane użytkownika nie będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Firma Tilak Healthcare zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia przez firmę Tilak Healthcare istotnych zmian do niniejszej Polityki prywatności zmiany te zostaną ponownie wyświetlone w sekcji „Informacje” w Aplikacji wraz z datą wprowadzenia zmian, jak pokazano na górze strony.

W związku z tym użytkownik jest proszony o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wprowadzonych zmian. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wspomniane zmiany. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, może zrezygnować z korzystania z Usług lub odinstalować Aplikację. Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian można uzyskać, pisząc na adres supportPL@odysightcare.app.
ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY
Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszej Polityki prywatności zostanie uznane przez sąd właściwy za niewykonalne lub nieważne, ważność i wykonalność odpowiedniej części tego postanowienia i/lub pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.
KONTAKT
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności i/lub praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w firmie Tilak Healthcare pod adresem: Data Protection Officer, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 PARYŻ, Francja, Email: dpo@tilakhealthcare.com.