Zásady ochrany osobných údajov

v1.0 / 2022-07-06

Aktualizované 7 júna 2022

Aby sme predišli pochybnostiam, pripomíname, že údaje vytvorené pri používaní aplikácie a služieb, ako napríklad výsledky meraní a testov, sa ukladajú len lokálne a vo vašom zariadení. Spoločnosť Tilak Healthcare nemá prístup k meraniam a výsledkom testov, a preto sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti týchto zásad ochrany osobných údajov.

V spoločnosti Tilak Healthcare berieme ochranu osobných údajov (ďalej len „údaje“ alebo „používateľské údaje“) veľmi vážne.

Spoločnosť Tilak Healthcare ako správca údajov zhromažďuje, uchováva a používa používateľské údaje pri sťahovaní aplikácie OdySight Care™ (ďalej len „aplikácia“) na testovanie zrakovej ostrosti (ďalej len „služby“) v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť Tilak Healthcare uchováva údaje bezpečne a spracúva ich v súlade s európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je vysvetliť, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa zhromažďujú, na aké účely ich bude spoločnosť Tilak Healthcare používať a uchovávať a stanoviť právny základ na ich spracovanie. Takisto stanovuje vaše práva vo vzťahu k spracúvaniu vašich údajov spoločnosťou Tilak Healthcare.

Ak nechcete, aby spoločnosť Tilak Healthcare zhromažďovala, ukladala, používala alebo spracovávala vaše údaje spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov, nebudete mať prístup k aplikácii ani nebudete môcť používať naše služby. Všetky služby sa riadia týmito zásadami ochrany osobných údajov.
DRUHY ÚDAJOV A SPÔSOB ICH ZHROMAŽĎOVANIA
Pri registrácii alebo sťahovaní aplikácie sa zhromažďujú niektoré osobné informácie, ako e-mailová adresa, telefónne číslo, rok narodenia, pohlavie a ďalšie údaje o účte (dátum vytvorenia účtu, ID zariadenia, číslo licenčného kľúča). Z bezpečnostných dôvodov vás požiadame aj o vytvorenie jedinečného hesla, ktoré sa tiež zaregistruje. Okrem toho bude spoločnosť Tilak Healthcare zhromažďovať údaje, keď sa budete informovať o našich službách.

Pri používaní služieb od vás aplikácia automaticky a priamo zhromažďuje nasledujúce údaje:

 • telefónne číslo na odoslanie (i) automatickej textovej správy obsahujúcej prístupový kód (bezplatne), aby ste mohli používať aplikáciu, a (ii) týždenných oznámení o používaní aplikácie;
 • keď nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom internetových stránok alebo aplikácie (vrátane používateľskej podpory), zhromažďujeme poskytnuté údaje na účely školenia a dodržiavania prevádzkových predpisov, ako je opísané nižšie;
 • poskytnuté údaje, keď požiadate o pomoc naše oddelenie podpory (napríklad protokoly rozhovorov a žiadosti o používateľskú podporu);
 • ďalšie poskytnuté údaje (ako sú informácie na identifikáciu strateného e-mailového účtu, priezvisko, meno, telefónne číslo);
 • informácie o zariadení (IP adresa zariadenia, krajina, operačný systém, informácie o prehliadači vrátane typu prehliadania a preferovaného jazyka, model zariadenia, nastavenia zariadenia a informácie o sieti) sa môžu zhromažďovať, keď navštívite naše internetové stránky alebo používate aplikáciu a/alebo službu;
 • informácie o priebehu testov alebo poskytnuté informácie o tom, ako používate aplikáciu alebo služby (absolvované testy, testované oko, dátum a čas testu);
 • súbory cookie alebo podobné technológie na našich internetových stránkach, ktoré pomáhajú spoločnosti Tilak Healthcare poskytovať vám prispôsobené služby na základe zvykov pri prehliadaní. Viac informácií o tom, ako sa súbory cookie používajú a čo sú súbory cookie, nájdete v časti Súbory cookie na našich internetových stránkach;
 • pri prihlásení na odber newslettra (priezvisko, meno a kontaktné údaje).

Aplikácia zhromažďuje len dostatočné množstvo relevantných údajov, ktoré sú obmedzené na účely definované nižšie.
PRÁVNYZÁKLAD NA SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV
Právny základ spoločnosti Tilak Healthcare na použitie, spracovanie, uchovávanie a zverejnenie vašich údajov zahŕňa:

(i) povinnosti spoločnosti Tilak Heathcare v súlade s podmienkami používania, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie služieb, 

(ii) váš súhlas (ktorý je možné kedykoľvek odvolať kontaktovaním úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Tilak Healthcare na nižšie uvedenej adrese);

(iii) legitímne podnikateľské potreby spoločnosti Tilak Healthcare, ktoré zahŕňajú okrem iného poskytovanie služieb a dostupnosť aktuálnych kontaktných informácií, ktoré umožňujú spoločnosti Tilak Healthcare komunikovať s vami, záruku dodržiavania platných zásad zabezpečenia kvality spoločnosti Tilak Healthcare; a

(iv) súlad s právnymi požiadavkami.

Spoločnosť Tilak Healthcare spracúva vaše údaje na tieto účely:


 1. Sledovanie používania služieb, aby sa spoločnosť Tilak Healthcare dozvedela viac o vašich testoch a porozumela vašim preferenciám a trendom, aby mohla prispôsobiť vaše skúsenosti a/alebo frekvenciu testov (napríklad navrhnúť testovanie druhého oka namiesto už testovaného, navrhnúť iný typ testu) — Toto spracovanie je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy (podmienok používania), ktorú sme s vami uzavreli.
 2. Interné školenia a dodržiavanie prevádzkových predpisov — Toto spracovanie údajov je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy, ktorá s vami uzatvorila. Máme tiež oprávnený záujem používať vaše údaje, aby sme vám poskytovali najlepšie možné služby.
 3. Identifikácia a oprava programových chýb služieb — Toto spracovanie údajov je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy, ktorá s vami uzatvorila. Máme tiež oprávnený záujem používať vaše údaje, aby sme vám poskytovali najlepšie možné služby.
 4. Na administratívu, analýzu, štatistiku, výskum a optimalizáciu — Máme oprávnený záujem používať vaše údaje, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby.
 5. Vykonávať analýzy na podporu obchodných analýz a operácií, uľahčovať vývoj a zlepšovanie produktov a služieb Tilak Healthcare, personalizovať obsah, poskytovať reklamu a vydávať odporúčania  Máme oprávnený záujem používať vaše údaje, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby.
 6. Na zostavenie štatistík  Máme oprávnený záujem používať vaše údaje na poskytovanie čo najlepších služieb.
 7. Aby sme splnili všetky regulačné a právne požiadavky a reagovali na všetky žiadosti príslušných orgánov a agentúr (na ochranu údajov, zdravotníckych pomôcok, agentúr na úhradu nákladov), súdov alebo iného orgánu zodpovedného za presadzovanie práva, predpisov alebo z iných bezpečnostných dôvodov  Spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie našich regulačných a právnych povinností, na presadzovanie našich zákonných práv a na ochranu práv tretích strán.
 8. Aby sme vám poskytli podporu, komunikovali s vami a odpovedali na otázky, ktoré ste odoslali na oddelenie podpory spoločnosti Tilak Healthcare — Toto spracovanie údajov je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy, ktorá s vami uzatvorila. Máme tiež oprávnený záujem používať vaše údaje, aby sme vám poskytovali najlepšie možné služby
 9. Aby sme mohli spracovať prihlásenie na odber našich newslettrov a zasielať marketingové materiály spoločnosti Tilak Healthcare v elektronickej forme — S vaším predchádzajúcim a výslovným súhlasom.
 10. Hosting údajov pre poskytovateľov služieb Tilak Healthcare s cieľom zabezpečiť zhromažďovanie, uchovávanie a ukladanie údajov — oto spracovanie údajov je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, a tiež na dodržiavanie našich regulačných a právnych povinností v súvislosti s hostingom údajov.
 11. Anonymizácia údajov na účely štatistickej analýzy — Oprávnený záujem na anonymizácii údajov v prípade, že na štatistické analýzy používania aplikácie z hľadiska pohlavia alebo veku nie je potrebný odkaz ani spojenie s jednotlivcom s cieľom zlepšiť aplikáciu a lepšie pochopiť potreby používateľov, ako aj obmedziť vplyv bezpečnosti na zhromaždené údaje a zachovať primeranú úroveň bezpečnosti.
AKO UCHOVÁVAME ÚDAJE
Spoločnosť Tilak Healthcare uchováva, používa a ukladá údaje v súlade s GDPR tak dlho, ako používate služby, a tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré boli údaje zhromaždené a spracované, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo počas dlhšieho obdobia, ak sa to od spoločnosti Tilak Healthcare vyžaduje v súlade s jej regulačnými a právnymi povinnosťami.

Na vyriešenie sporov alebo reakciu na regulačné alebo súdne žiadosti sa môže vyžadovať dlhšie obdobie uchovávania údajov. V tomto prípade sa zhromaždené údaje budú uchovávať až do ukončenia žiadosti a/alebo uplynutia príslušnej premlčacej lehoty. Spoločnosť Tilak Healthcare môže potom bez ďalšieho upozornenia údaje zničiť.
AKO CHRÁNIME ÚDAJE
Spoločnosť Tilak Healthcare zaviedla bezpečnostné opatrenia na ochranu a pomoc pri predchádzaní neoprávnenému prístupu, udržiavaní bezpečnosti údajov a správnom používaní údajov zhromaždených prostredníctvom služieb.

Spoločnosť Tilak Healthcare zaväzuje svojho poskytovateľa hostingových služieb, aby prijal primerané opatrenia na ochranu údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným zverejnením, pozmenením a zničením.

Ak dôjde k porušeniu bezpečnosti služieb, ktoré sa týka údajov, spoločnosť Tilak Healthcare vás bude okamžite informovať v súlade s pravidlami GDPR o oznamovaní porušenia ochrany informácií a prijme primerané opatrenia na nápravu.

Ak sa domnievate, že údaje sú zneužívané spoločnosťou Tilak Healthcare alebo treťou stranou, okamžite nás o tom informujte e-mailom na adrese dpo@tilakhealthcare.com.
VAŠE PRÁVA
Vyhlasujete a ručíte za to, že všetky vaše údaje sú pravdivé a správne a že sa týkajú vás a nie inej osoby.

Môžete požiadať spoločnosť Tilak Healthcare o prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie. Ak ste európsky používateľ, môžete v súlade s GDPR požiadať o obmedzenie spracovania svojich údajov, vzniesť námietku proti ich spracovaniu alebo si uplatniť právo na prenosnosť údajov. Svoje práva si môžete kedykoľvek uplatniť kontaktovaním Tilak Healthcare na e-mailovej adrese dpo@tilakhealthcare.com alebo zaslaním listu na adresu Tilak Healthcare, S.A.S, Data Protection Officer, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paríž, Francúzsko. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov, ako je Commission Nationale de l 'Informatiqueet Libertés (CNIL).

Ak ste predtým súhlasili s prijímaním marketingovej komunikácie alebo ste sa prihlásili na odber newslettrov spoločnosti Tilak Healthcare, môžete (i) súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Tilak Healthcare na e-mailovej adrese dpo@tilakhealthcare.com alebo (ii) sa odhlásiť kliknutím na odkaz v každej správe a newslettri, ktorý vám spoločnosť Tilak Healthcare poslala.

Ak chcete odmietnuť používanie súborov cookie alebo iných sledovacích technológií, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie na internetových stránkach spoločnosti Tilak Healthcare.

Upozorňujeme, že vaše kroky môžu ovplyvniť fungovanie, služby a funkcie aplikácie. Spoločnosť Tilak Healthcare si vyžaduje niektoré z vašich údajov a ich spracovanie na poskytovanie služieb.

Vaše konanie môže spôsobiť, že spoločnosť Tilak Healthcare prestane poskytovať služby. Ak sa splnia nasledujúce podmienky, prístup k aplikácii sa obnoví:

 • Ak odvoláte súhlas alebo požiadate o vymazanie údajov. V tomto prípade spoločnosť Tilak Healthcare už nebude používať ani spracovávať vaše údaje. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch budeme musieť uchovávať uložené údaje v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov, aby sme mohli reagovať na regulačné alebo súdne žiadosti a splniť si právne povinnosti a/alebo sa brániť pred súdnymi procesmi alebo žalobami počas platných premlčacích lehôt. Spoločnosť Tilak Healthcare si tiež vyhradzuje právo uchovávať anonymnú verziu týchto informácií;
 • v prípade žiadosti o obmedzenie nevyhnutného spracovania údajov spoločnosťou Tilak Healthcare, alebo ak namietate proti ich spracovaniu, vám spoločnosť Tilak Healthcare nemusí byť schopná poskytnúť služby.

Aby bolo možné primerane reagovať na vaše žiadosti a v rozsahu, v akom má Tilak Healthcare odôvodnené pochybnosti o vašej totožnosti, vás môže Tilak Healthcare požiadať o predloženie kópie oficiálneho dokladu preukazujúceho vašu totožnosť. Táto kópia bude bezpečne zničená do dvoch (2) mesiacov od prijatia a vybavenia vašej žiadosti. Spoločnosť Tilak Healthcare preskúma žiadosť a odpovie vám do jedného (1) mesiaca, pokiaľ si žiadosť nevyžaduje ďalšie prešetrenie. V takom prípade vás budeme informovať.

Spoločnosť Tilak Healthcare pripomína európskym používateľom, že majú právo podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (CNIL pre používateľov so sídlom vo Francúzsku).
ZDIEĽANIE ÚDAJOV
Kvôli prevádzkovaniu služieb sa vaše údaje môžu poslať subjektom, dcérskym spoločnostiam alebo subdodávateľom spoločnosti Tilak Healthcare vrátane poskytovateľa hostingových služieb.

Spoločnosť Tilak Healthcare môže využívať služby tretích strán, ktoré majú obmedzený prístup k údajom zbaveným dát umožňujúcich ich identifikáciu, a to na konkrétne účely, napríklad na správu, analýzu, optimalizáciu, marketingovú podporu, všeobecnú podporu a analýzu údajov. Tieto tretie strany sú oprávnené používať údaje zbavené dát umožňujúcich ich identifikáciu len na tieto účely.

Spoločnosť Tilak Healthcare môže zverejniť vaše údaje, ak (i) to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz a/alebo (ii) údaje súvisia s konaním alebo pokusom o konanie, ktoré môže spôsobiť ujmu. V tomto prípade, ak to povoľuje zákon, sa zverejnenie údajov obmedzí len na údaje, ktoré je spoločnosť Tilak Healthcare zo zákona povinná zverejniť.

V prípade predaja spoločnosti Tilak Healthcare alebo predaja celého podniku alebo jeho časti (vrátane aplikácie) sa môžu údaje preniesť na kupujúceho, pretože informácie o používateľovi sú vo všeobecnosti súčasťou prevádzaných obchodných aktív. 

Údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
ZMENY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť Tilak Healthcare si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak spoločnosť Tilak Healthcare vykoná podstatné zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov, zmeny sa opätovne zobrazia v časti „O aplikácii“ spolu s dátumom ich vykonania, ako je uvedené v hornej časti stránky.

Preto vás žiadame, aby si ste z času na čas prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, či v nich nedošlo k zmenám. Ak budete pokračovať v používaní služieb po takýchto zmenách, výslovne s nimi súhlasíte. Ak so zmenami nesúhlasíte, môžete sa rozhodnúť nepoužívať služby alebo aplikáciu odinštalovať. Ak chcete viac informácií o vykonaných zmenách, pošlite žiadosť na supportSK@odysightcare.app.
ODDELITEĽNOSŤ
Ak súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že niektoré ustanovenie alebo časť niektorého ustanovenia týchto zásad ochrany osobných údajov je nevykonateľné alebo neplatné, platnosť a vykonateľnosť príslušnej časti tohto ustanovenia a/alebo ostatných ustanovení tým nebude dotknutá.
KONTAKT
V prípade otázok, pripomienok alebo obáv týkajúcich sa zásad ochrany osobných údajov a/alebo postupov na ochranu údajov sa obráťte na spoločnosť Tilak Healthcare: Úradník pre ochranu údajov, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paríž, Francúzsko, e-mail: dpo@tilakhealthcare.com.