Podmínky používánív. 1.0 / 2022-07-06

Aktualizováno dne 7. června 2022

Mobilní aplikaci OdySight Care™ (dále jen „Aplikace“) vydává zjednodušená akciová společnost Tilak Healthcare, registrovaná v pařížském obchodním rejstříku pod číslem B 820 343 044, se sídlem na adrese 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, France (kontakt: contact@tilakhealthcare.com).

Aplikace je určena pro použití na chytrém telefonu nebo tabletu, připojeném k internetu a splňujícím minimální technické požadavky (dále jen „terminál“).

Terminály vhodné pro používání aplikace jsou k dispozici na následující adrese: https://odysightcare.app/faq-cz/podporovana-zarizeni.

Aplikace není vhodná pro uživatele:

  • s binokulární zrakovou ostrostí menší než 3/10 (20/63; 0,5 logMar);
  • s monokulární zrakovou ostrostí menší než 1/10 na obou očích;
  • kteří mají epilepsii.

Přístupem k aplikaci potvrzujete, že jste si přečetl/a tyto podmínky používání a plně s nimi souhlasíte.
DEFINICE
Obsah“: jakákoli součást aplikace a/nebo služby, bez ohledu na to, zda je chráněna právem duševního vlastnictví či nikoli, jako je text, obrázky, kresby, skripty, hlas, zvuk, hudba, obrázky, fotografie, zvukové, audiovizuální záznamy nebo videozáznamy (včetně animovaných), ilustrace, soubory, grafické, vizuální nebo zvukové efekty, témata, diagramy, prezentace, videa, diagramy, struktury, databáze nebo software.

Údaje“: údaje z testů a uživatelské údaje.

„Údaje z testů“: výsledky testů zrakové ostrosti vytvořené aplikací a uložené v terminálu uživatele. 

„Uživatelské údaje“: veškeré osobní údaje zadané uživatelem nebo shromážděné aplikací v souvislosti s používáním služby uživatelem.

Služba“: veškeré služby poskytované společností Tilak Healthcare, které spočívají zejména v poskytování aplikace pro provádění testů zrakové ostrosti uživatelem, shromažďování výsledků testů a jejich poskytování ke konzultaci a/nebo stahování. 

Webové stránky“: Web neboli webové stránky společnosti Tilak Healthcare, které uživateli umožňují se zaregistrovat, aby mohl využívat službu a/nebo stránka pro stahování, ze které může uživatel nainstalovat aplikaci do svého terminálu.
1. PŘEDMĚT, SOUHLAS
Tyto podmínky používání jsou platné mezi společností Tilak Healthcare a jakoukoli fyzickou osobou registrovanou na stránce pro používání služby, dále jen „uživatel“. Účelem těchto podmínek používání je vymezit práva a povinnosti uživatele. 

Uživatel bere na vědomí, že přístup k aplikaci a používání služby je podmíněno výslovným a bezvýhradným souhlasem s těmito podmínkami používání, které vstoupí v platnost v den a v okamžiku, kdy uživatel klikne na tlačítko „Přečetl/a jsem si podmínky používání, rozumím jim a souhlasím s nimi“.

V důsledku toho uživatel přijímá a bere na vědomí, že plně souhlasí s dodržováním ustanovení těchto podmínek používání a prohlašuje, že porozuměl jejich významu a rozsahu působnosti. Zaškrtnutí výše uvedeného políčka bude považováno za rovnocenné s vlastnoručním podpisem uživatele. Uživatel bere na vědomí, že automatizované nahrávací systémy společnosti Tilak Healthcare mají hodnotu jako důkaz, pokud se neposkytne důkaz o opaku, a v případě soudního sporu se vzdává jakékoli námitky.
Souhlas s těmito podmínkami použití znamená, že k tomu má uživatel nezbytnou právní způsobilost, nebo v opačném případě, že má oprávnění opatrovníka nebo zákonného zástupce, pokud právní způsobilost nemá a nedosahuje zákonného věku.

Tyto podmínky používání představují úplná smluvní ustanovení, která zavazují uživatele vůči společnosti Tilak Healthcare v souvislosti se službou, s výjimkou jakýchkoli jiných dokumentů, jako jsou zejména prospekty nebo obchodní dokumenty, které mají pouze orientační hodnotu.

Tyto podmínky používání mohou být společností Tilak Healthcare kdykoli změněny. Platnými podmínkami jsou tedy podmínky vztahující se na službu v den vyjádření souhlasu nebo připojení k aplikaci. Jakékoli nové připojení k aplikaci znamená, že budou případně přijaty nové podmínky používání.

Nedodržení některého z ustanovení těchto podmínek používání nebo jakéhokoli právního ustanovení platného v souvislosti s používáním služby ze strany uživatele bude mít automaticky za následek ukončení těchto podmínek používání, bez předchozího upozornění nebo náhrady. Společnost Tilak Healthcare může v souladu s právními předpisy ukončit přístup uživatele k aplikaci, a to aniž je dotčena jakákoli náhrada škody, kterou může společnost Tilak Healthcare v důsledku porušení ze strany uživatele požadovat. V takovém případě se uživatel zavazuje aplikaci ze svého terminálu neprodleně odstranit.
2. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ
Přístup k aplikaci a službě vyžaduje vytvoření účtu a poskytnutí určitých uživatelských údajů, jako je e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, pohlaví, rok narození a registrační číslo. Tyto uživatelské údaje budou používány a ukládány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://odysightcare.app/privacypolicy a které jsou nedílnou součástí těchto podmínek používání.

Služba je k dispozici pro osoby starší osmnácti (18) let. Proto prohlašujete a zaručujete, že jste dosáhl/a požadovaného minimálního věku.

Přístup do aplikace je pro uživatele zdarma a je podmíněn zadáním identifikačního čísla. Je účinný od okamžiku, kdy bude předplatné schváleno společností Tilak Healthcare. Společnost Tilak Healthcare si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky přístupu ke službě, včetně jejího bezplatného statusu.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené s přístupem a používáním služby a aplikace (včetně internetu, telefonu nebo jiných předplatných) nese výhradně uživatel.

Uživatel musí své identifikační číslo a heslo (společně dále jen „kód(y)“) uchovávat v tajnosti; jedná se o osobní údaje. Jakékoli spojení se službou prostřednictvím kódů uživatele se považuje za připojení provedené uživatelem. V případě ztráty nebo krádeže kódů nebo jakéhokoli neoprávněného použití svých kódů je uživatel povinen neprodleně informovat společnost Tilak Healthcare. Za použití svých kódů třetí stranou a za poškození způsobené takovým použitím je výhradně odpovědný uživatel. Společnost Tilak Healthcare neodpovídá za ztrátu nebo změnu údajů z testů uživatele.

Služba a zejména uchovávání a přístup k údajům z testů jsou prováděny na výhradní odpovědnost a pod kontrolou uživatele. Uživatel si ukládá údaje z testů do svého terminálu. Uživatel bere na vědomí, že je za údaje z testů a jejich použití výlučně zodpovědný. Zavazuje se, že učiní veškerá nezbytná opatření, zejména z hlediska zabezpečení přístupu do svého terminálu tak, aby uvedené údaje z testů nebyly zpřístupněny neoprávněným třetím osobám. Společnost Tilak Healthcare za žádných okolností nenese odpovědnost za přístup třetích stran k údajům z testů.

Výsledky získané v souvislosti se službami jsou relativními hodnotami, které závisejí na přesnosti provedení testů uživatelem v souladu se specifikacemi aplikace.

V souvislosti se závazkem prostředků se společnost Tilak Healthcare zavazuje poskytovat péči a řádnou pečlivost nezbytnou k poskytování kvalitních služeb v souladu se specifikacemi těchto podmínek používání.
3. OBEZŘETNÉ POUŽÍVÁNÍ
Služba je navržena tak, aby uživateli pomohla při provádění testů zrakové ostrosti. TATO APLIKACE NEPROVÁDÍ ŽÁDNÁ NÁSLEDNÁ SLEDOVÁNÍ, DIAGNOSTIKU A INFORMACE A ÚDAJE Z TESTŮ POSKYTNUTÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEMOHOU SLOUŽIT JAKO ZÁKLAD PRO DIAGNÓZU ANI PRO NASTAVENÍ LÉČBY. NENAHRAZUJE ZCELA ANI ZČÁSTI ŽÁDNÉ RADY, DIAGNOSTIKU, LÉČBU NEBO DOPORUČENÍ POSKYTNUTÉ LÉKAŘEM. SLUŽBA, VČETNĚ JEJÍCH FUNKCÍ, INFORMACÍ A OBSAHU, NENÍ URČENA K TOMU, ABY SLOUŽILA JAKO ZÁKLAD NEBO NÁHRADA ZDRAVOTNÍHO POSOUZENÍ LÉKAŘEM. SLUŽBA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUMOŽŇUJE TELEFONNÍ SLEDOVÁNÍ ANI TELEFONNÍ KONZULTACI S LÉKAŘEM. 

Společnost Tilak Healthcare nemá přístup k údajům z testů a není v žádném případě schopna posoudit zdravotní stav uživatele, kterého vyzýváme, aby v případě, že má jakékoli dotazy týkající se svého zdravotního stavu a/nebo vývoje svého zdravotního stavu, systematicky žádal o stanovisko lékaře. Uživateli se doporučuje, aby nikdy neignoroval odbornou lékařskou radu ani neodkládal konzultaci kvůli něčemu, co si přečetl nebo co zjistil prostřednictvím služby. V PŘÍPADĚ ZNAČEK OZNAČUJÍCÍCH STAV NOUZE JE UŽIVATEL POVINEN KONTAKTOVAT LÉKAŘE, PŘÍSLUŠNÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY A ZEJMÉNA ZAVOLAT NA ČÍSLO 15 (ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA) NEBO 18 (HASIČSKÝ SBOR).

Používání služby a jejího obsahu je na vlastní riziko uživatele. SLUŽBA, VČETNĚ OBSAHU, JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“. SPOLEČNOST TILAK HEALTH SE V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU A NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU VÝSLOVNOU ANI ODVOZENOU ZÁRUKU, AŤ UŽ ZÁKONNOU NEBO JINOU, VČETNĚ ZEJMÉNA PRODEJNOSTI, POUŽITÍ NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

Společnost Tilak Healthcare neodpovídá za kvalitu, včasnost, úplnost nebo pravdivost uživatelských údajů. Za žádných okolností nenese odpovědnost za žádné přímé a nepřímé škody vyplývající z používání služby z jakéhokoli důvodu a za jakýchkoli okolností.

Není-li možný přístup k aplikaci z důvodu technického problému jakéhokoli druhu, a zejména v případě údržby nebo aktualizací aplikace, uživatel nebude moci požadovat náhradu škody ani žádnou kompenzaci. Nedostupnost jedné nebo více on-line služeb, včetně delší nedostupnosti bez jakéhokoli omezení doby trvání, nezakládá odpovědnost společnosti Tilak Healthcare, nepředstavuje újmu uživateli ani nevede k nároku na náhradu. Společnost Tilak Healthcare si výslovně vyhrazuje právo uplatňovat a opravovat anomálie ve službě.

Není-li v právních nebo regulačních předpisech stanoveno jinak, jakákoli odpovědnost společnosti Tilak Healthcare je omezena na přímou, osobní a konkrétní škodu, kterou utrpěl uživatel a která je spojena se smluvním porušením ze strany společnosti Tilak Healthcare. SPOLEČNOST TILAK HEALTHCARE NEODPOVÍDÁ ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKO JE NAPŘÍKLAD ZTRÁTA ÚDAJŮ.
4. VLASTNICTVÍ SLUŽBY, APLIKACE, PRÁVO NA UŽÍVÁNÍ
Uživatel bere na vědomí, že společnost Tilak Healthcare má výhradní přístup ke službě, aplikaci a zejména k obsahu a ke všem souvisejícím právům k duševnímu vlastnictví ve smyslu francouzského práva a příslušných mezinárodních zákonů. Uživatel se zavazuje používat službu, aplikaci a obsah v souladu s platnými právními předpisy, a zejména s právními předpisy o ochraně práv k duševnímu a/nebo průmyslovému vlastnictví.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu společnost Tilak Healthcare uděluje nevýhradní, nepřevoditelné a osobní právo používat službu a aplikaci výhradně pro své osobní potřeby a výhradně pro soukromé použití. Jakékoli použití aplikace nebo služeb pro komerční nebo neosobní účely je zakázáno. Jakékoli použití, které není společností Tilak Healthcare podle této smlouvy výslovně povoleno, je v souladu s ustanoveními francouzského zákoníku o ochraně duševního vlastnictví nezákonné. Uživateli je proto zakázáno, zejména, (i) jakýmkoli způsobem provádět jakoukoli reprodukci nebo se zapojovat do jakékoli distribuce nebo marketingu služeb, aplikace nebo obsahu, (ii) poskytovat službu nebo aplikaci přímo nebo nepřímo ve prospěch třetí strany, zejména ve formě pronájmu, převodu nebo půjčky, nebo (iii) jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem službu a aplikaci používat, upravovat, modifikovat, překládat a transformovat.

Jakékoli používání služby, aplikace nebo obsahu, které není v souladu s těmito podmínkami používání a/nebo jakýkoli rozklad, interpretace, reprodukování, modifikace a poskytování třetí straně v jakékoli funkci, zdarma nebo za úplatu, jakékoli úplné nebo částečné komerční využití různých prvků služby nebo aplikace anebo obsahu je proto zakázáno a vystavuje jeho autora(y) občanskoprávním a/nebo trestním sankcím.
5. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY
Tyto podmínky používání se řídí francouzským právem, aniž jsou dotčeny kolizní právní normy a další platné právní zásady.

Veškeré spory nebo neshody, které mohou vyplynout z těchto podmínek používání, včetně jejich výkladu, výkonu, ukončení nebo platnosti, které nemohou být mezi stranami vyřešeny smírně, budou s konečnou platností vyřešeny příslušnými PAŘÍŽSKÝMI SOUDY, BEZ OHLEDU NA JAKÝKOLI NÁROK NA ZÁRUKU, ŽÁDOST O ODROČENÍ ŘÍZENÍ NEBO MNOŽSTVÍ ŽALOVANÝCH.
Tilak Healthcare a OdySight Care jsou ochranné známky společnosti Tilak Healthcare.