Warunki korzystaniav. 1.0 / 2022-07-06

Zaktualizowano 7 czerwca 2022 roku

Aplikacja mobilna OdySight Care™ („Aplikacja”) jest wydawana przez Tilak Healthcare, spółkę akcyjną uproszczoną, zarejestrowaną w paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 820 343 044, której siedziba mieści się przy 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paryż, Francja (kontakt: contact@tilakhealthcare.com).

Aplikacja jest przeznaczona do użytku na urządzeniu typu smartfon lub tablet, podłączonym do Internetu i spełniającym minimalne wymagania techniczne (zwanym dalej „Terminalem”).

Terminale przystosowane do korzystania z Aplikacji są dostępne pod następującym adresem: https://odysightcare.app/faq-pl/obstugiwane-urzadzenia.

Aplikacja nie jest odpowiednia dla użytkowników:

  • o ostrości widzenia obuocznego mniejszej niż 3/10 (20/63; 0,5 logMar);
  • o ostrości widzenia jednoocznego poniżej 1/10 w obu oczach;
  • chorych na epilepsję.

Uzyskując dostęp do Aplikacji, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami użytkowania i w pełni je akceptuje.
DEFINICJE
Termin „Treść” oznacza dowolny element Aplikacji i/lub Usługi, bez względu na to, czy jest on chroniony prawem własności intelektualnej, taki jak tekst, obrazy, rysunki, skrypty, głos, dźwięk, muzyka, fotografie, nagrania audio, audiowizualne lub wideo (animowane lub nie), ilustracje, pliki, efekty graficzne, wizualne lub dźwiękowe, motywy, diagramy, prezentacje, filmy, schematy, struktury, bazy danych lub oprogramowanie.

Termin „Dane” oznacza Dane testowe i Dane użytkownika.

Termin „Dane Testowe” oznacza wyniki badań ostrości wzroku wygenerowane przez Aplikację i przechowywane w Terminalu użytkownika. 

Termin „Dane Użytkownika” oznacza wszelkie dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika lub zebrane przez Aplikację w kontekście korzystania przez Użytkownika z Usługi.

Termin „Usługa” oznacza wszystkie usługi świadczone przez firmę Tilak Healthcare i polegające w szczególności na udostępnianiu Aplikacji do wykonywania przez Użytkownika badań ostrości wzroku, gromadzeniu wyników badań oraz udostępnianiu ich do konsultacji i/lub pobierania. 

Termin „Witryna internetowa” oznacza witrynę lub stronę internetową firmy Tilak Healthcare umożliwiającą Użytkownikowi zarejestrowanie się w celu skorzystania z Usługi i/lub witrynę do pobierania, z której Aplikacja może zostać zainstalowana przez Użytkownika na jego Terminalu.
1. PRZEDMIOT – AKCEPTACJA
Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują pomiędzy firmą Tilak Healthcare a każdą osobą fizyczną zarejestrowaną w Witrynie w celu korzystania z Usługi, zwaną dalej „Użytkownikiem”. Mają one na celu określenie praw i obowiązków Użytkownika. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Aplikacji i korzystanie z Usługi podlegają wyraźnej i bezwarunkowej akceptacji niniejszych Warunków użytkowania, które wchodzą wżycie w dniu i z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Potwierdzam przeczytanie, zrozumienie i akceptację Warunków użytkowania”.

W związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w pełni zgadza się na przestrzeganie postanowień niniejszych Warunków użytkowania i oświadcza, że w pełni zrozumiał ich znaczenie i zakres. Zaznaczenie powyższego pola będzie miało taką samą wagę jak złożenie przez Użytkownika własnoręcznego podpisu. Użytkownik uznaje rolę dowodową automatycznych systemów rejestracji firmy Tilak Healthcare i, o ile nie przedstawi dowodów przeciwnych, zrzeka się ich kwestionowania w przypadku sporu sądowego.

Akceptacja niniejszych Warunków użytkowania oznacza, że Użytkownik posiada niezbędną do tego zdolność prawną lub, w przypadku jej braku, że posiada upoważnienie opiekuna lub przedstawiciela prawnego, jeśli nie ma takiej zdolności i nie jest osobą pełnoletnią.

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość postanowień umownych wiążących Użytkownika z firmą Tilak Healthcare w odniesieniu do Usługi, z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów, w szczególności takich jak, prospekty lub dokumenty handlowe, które mają wyłącznie wartość orientacyjną.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione przez firmę Tilak Healthcare w dowolnym terminie. Obowiązującymi warunkami są zatem te, które mają zastosowanie do Usługi w dniu akceptacji lub nawiązania połączenia z Aplikacją, przy czym każde nowe połączenie z Aplikacją oznacza akceptację nowych warunków użytkowania, jeśli ma to zastosowanie.

Nieprzestrzeganie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub jakichkolwiek przepisów prawnych obowiązujących w związku z korzystaniem z Usługi, automatycznie pociąga za sobą wypowiedzenie niniejszych Warunków użytkowania, bez wcześniejszego powiadomienia czy też odszkodowania. Tilak Healthcare może zgodnie z prawem odebrać Użytkownikowi dostęp do Aplikacji i z zachowaniem prawa do odszkodowania, którego firma Tilak Healthcare może dochodzić w wyniku zaniechania Użytkownika, w którym to przypadku Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Aplikacji ze swojego Terminala.
2. JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI
Dostęp do Aplikacji i Usługi wymaga utworzenia konta i podania określonych Danych użytkownika, takich jak adres e-mail, numer telefonu komórkowego, płeć, rok urodzenia i numer rejestracyjny. Dane Użytkownika będą wykorzystywane i przechowywane zgodnie z Polityką prywatności, która jest dostępna pod adresem https://odysightcare.app/privacypolicy i która stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania.

Usługa jest dostępna dla osób powyżej osiemnastego (18) roku życia. W związku z tym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest w wymaganym minimalnym wieku.

Dostęp do Aplikacji jest dla Użytkownika bezpłatny i uzależniony od wpisania numeru identyfikacyjnego. Zaczyna obowiązywać natychmiast po zatwierdzeniu subskrypcji przez firmę Tilak Healthcare. Tilak Healthcare zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostępu do Usługi, w dowolnym momencie, w tym jego nieodpłatnego statusu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem dostępu do Usługi i Aplikacji oraz korzystaniem z nich (w tym abonament internetowy, telefoniczny lub inne subskrypcje) pozostają w wyłącznej gestii Użytkownika.

Użytkownik musi zachować w tajemnicy swój numer identyfikacyjny i hasło (łącznie „kody”); mają one charakter osobisty. Każde połączenie z Usługą dokonane z wykorzystaniem kodów Użytkownika uważa się za dokonane przez Użytkownika. W przypadku utraty lub kradzieży kodów lub jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia kodów, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym firmę Tilak Healthcare. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie jego kodów przez osoby trzecie oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku takiego wykorzystania. Firma Tilak Healthcare nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zmianę Danych testowych Użytkownika.

Usługa, a w szczególności przechowywanie Danych testowych i dostęp do nich, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i pod kontrolą Użytkownika. Użytkownik przechowuje Dane testowe w swoim Terminalu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dane testowe i ich wykorzystanie. Użytkownik podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, w szczególności w zakresie zabezpieczenia dostępu do swojego Terminala, tak aby Dane testowe nie były udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim. W żadnym wypadku firma Tilak Healthcare nie ponosi odpowiedzialności za dostęp osób trzecich do Danych testowych.

Wyniki uzyskane w kontekście Usług są wartościami względnymi, które zależą od dokładności wykonania przez Użytkownika testów zgodnie ze specyfikacją Aplikacji.

W kontekście zobowiązania do zapewnienia środków firma Tilak Healthcare zobowiązuje się do zapewnienia dbałości i staranności niezbędnej do świadczenia wysokiej jakości Usługi zgodnie ze specyfikacją niniejszych Warunków użytkowania.
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU
Usługa ma na celu zapewnienie Użytkownikowi pomocy w przeprowadzaniu badań ostrości widzenia. APLIKACJA NIE WYKONUJE ŻADNEJ KONTROLI ANI DIAGNOSTYKI, A INFORMACJE I DANE TESTOWE PRZEKAZYWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY DO PRZYGOTOWANIA DIAGNOZY ANI USTALENIA PLANU LECZENIA. NIE ZASTĄPI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, PORADY, DIAGNOZY, LECZENIA ANI ZALECEŃ SPECJALISTY W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA, ŁĄCZNIE Z JEJ FUNKCJAMI, INFORMACJAMI I TREŚCIAMI, NIE MA NA CELU SŁUŻYĆ JAKO PODSTAWA ANI SUBSTYTUT OPINII MEDYCZNEJ SPECJALISTY W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA. W ŻADNYM WYPADKU USŁUGA NIE POZWALA NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE ZDALNYM MONITOROWANIEM STANU ZDROWIA LUB PROWADZENIA TELEKONSULTACJI PRZEZ SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA. 

Firma Tilak Healthcare nie ma dostępu do Danych testowych i w żaden sposób nie jest w stanie ocenić stanu zdrowia Użytkownika, którego zachęca się do systematycznego zasięgania opinii specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących jego stanu zdrowia i/lub zmiany jego stanu zdrowia. Użytkownikowi zaleca się, aby nigdy nie ignorował profesjonalnej porady lekarskiej ani nie zwlekał z konsultacją z powodu treści, które przeczytał lub poznał za pośrednictwem Usługi. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA NAGŁY WYPADEK, OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST SKONTAKTOWANIE SIĘ ZE SPECJALISTAMI W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA, WŁAŚCIWYMI SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYKONANIE POŁĄCZENIA Z NUMEREM 15 (RATOWNICTWO MEDYCZNE) LUB 18 (STRAŻ POŻARNA).

Użytkownik korzysta z Usługi i jej Treści na własne ryzyko. USŁUGA, W TYM JEJ TREŚĆ, JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, „ZASTANYM”. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA TILAK HEALTHCARE NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA I NIENARUSZANIA PRAW.

Firma Tilak Healthcare nie ponosi odpowiedzialności za jakość, aktualność, kompletność ani prawdziwość Danych użytkownika. W żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z Usługi, z jakiegokolwiek powodu i w jakichkolwiek okolicznościach.

Jeżeli dostęp do Aplikacji nie jest możliwy z powodu jakiegokolwiek problemu technicznego, a w szczególności w przypadku konserwacji lub aktualizacji Aplikacji, Użytkownik nie będzie mógł dochodzić odszkodowania ani zadośćuczynienia.
Niedostępność jednej lub więcej usług online, w tym przedłużająca się niedostępność bez ograniczeń czasowych, nie powoduje odpowiedzialności Tilak Healthcare, nie stanowi szkody dla Użytkownika ani nie uprawnia do odszkodowania. Firma Tilak Healthcare wyraźnie zastrzega sobie prawo do przetwarzania i korygowania nieprawidłowości w działaniu Usługi.

O ile przepisy prawne lub regulacyjne nie stanowią inaczej, wszelka odpowiedzialność firmy Tilak Healthcare jest ograniczona do bezpośredniej, osobistej i konkretnej szkody poniesionej przez Użytkownika i związanej z naruszeniem umowy przez firmę Tilak Healthcare. FIRMA TILAK HEALTHCARE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE, TAKIE JAK, MIĘDZY INNYMI, UTRATA DANYCH.
4. WŁASNOŚĆ USŁUGI, APLIKACJI, PRAWO UŻYTKOWANIA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Tilak Healthcare ma dostęp do Usługi, Aplikacji, a w szczególności Treści, na zasadzie wyłączności, do wszystkich związanych z nimi praw własności intelektualnej , w rozumieniu prawa francuskiego i właściwych przepisów międzynarodowych. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi, Aplikacji i Treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Tilak Healthcare udziela mu niewyłącznego, niezbywalnego i osobistego prawa do korzystania z Usługi i Aplikacji, dla jego ściśle osobistych potrzeb i do ściśle prywatnego użytku. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Aplikacji lub Usług do celów komercyjnych lub innych niż osobiste. Każde użycie, które nie zostało wyraźnie dozwolone przez firmę Tilak Healthcare w ramach niniejszej Umowy, jest niezgodne z prawem w świetle przepisów francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej. W związku z tym użytkownikowi zabrania się w szczególności (i) powielania, rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu Usługi, Aplikacji lub Treści w jakikolwiek sposób, (ii) udostępniania Usługi lub Aplikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób trzecich, w szczególności w formie najmu, przekazania lub użyczenia, (iii) korzystania, adaptowania, modyfikowania, tłumaczenia, przekształcania Usługi i Aplikacji w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu.

Jakiekolwiek korzystanie z Usługi, Aplikacji i Treści niezgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania i/lub jakiekolwiek pogorszenie jakości, przedstawianie, powielanie, modyfikowanie, udostępnianie osobom trzecim, w jakimkolwiek charakterze, bezpłatnie lub za opłatą, całkowite lub częściowe wykorzystywanie poszczególnych elementów Usługi, Aplikacji lub Treści do celów komercyjnych jest w związku z tym zabronione i naraża osoby dokonujące takiego wykorzystania na sankcje cywilne i/lub karne.
5. PRAWO WŁAŚCIWE, SPORY
Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu, bez uszczerbku dla norm kolizyjnoprawnych i innych mających zastosowanie przepisów prawa.

Wszelkie spory lub nieporozumienia mogące wyniknąć z niniejszych Warunków użytkowania, w tym ich interpretacji, wykonania, zakończenia lub ważności, które nie mogłyby zostać rozstrzygnięte polubownie pomiędzy stronami, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez właściwy SĄD W PARYŻU, BEZ WZGLĘDU NA ROSZCZENIA GWARANCYJNE, WNIOSKI O ODROCZENIE POSTĘPOWANIA LUB LICZBĘ POZWANYCH.
Tilak Healthcare i OdySight Care są znakami towarowymi firmy Tilak Healthcare.