Podmínky používání

v1.0/2022-07-06

Aktualizováno dne 7. června 2022

Tato služba je publikována společností Tilak Healthcare SAS (dále jen „Tilak Healthcare“), registrovanou v pařížském obchodním rejstříku pod číslem B 820 343 044, se sídlem na adrese 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, France, e-mail: contact@tilakhealthcare.com.

Upozornění

Aplikace není vhodná pro uživatele :

  • s binokulární zrakovou ostrostí menší než 3/10 (20/63; 0,5 logMar);
  • s monokulární zrakovou ostrostí menší než 1/10 na obou očích;
  • s epilepsií.
DEFINICE
Aplikace“: znamená mobilní aplikaci OdySight Care™ přístupnou z terminálu, která umožňuje (i) provádět testy pro vzdálené sledování ostrosti zraku na blízko a (ii) přistupovat k údajům vygenerovaným aplikací.

Obsah“: znamená součásti aplikace jakéhokoli druhu, chráněné či nechráněné právem duševního vlastnictví, jako je text, obrázky, návrhy, prezentace, videa, diagramy, struktury, databáze nebo software.

Údaje“: jsou údaje z testů a uživatelské údaje.

„Údaje z testů“: jsou jakékoli údaje generované aplikací během testů pro vzdálené sledování ostrosti zraku na blízko prováděné uživatelem nebo s jeho pomocí. Údaje z testů jsou osobní zdravotní údaje, které jsou uloženy v terminálu uživatele.

„Uživatelské údaje“: jsou veškeré osobní údaje uživatele (příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, město, země, funkce), jakož i veškeré informace týkající se činnosti uživatele (četnost testů).

Služba“: veškeré služby poskytované společností Tilak Healthcare, které spočívají zejména v poskytování aplikace pro provádění testů vzdáleného sledování ostrosti zraku na blízko a generování údajů, přístupných na terminálu, pro prohlížení a/nebo stahování.

Stránka“: Webové stránky společnosti Tilak https://registration.odysightcare.app/, které umožňují vytvoření uživatelského účtu a jeho/jejího předplatného služby.

Terminál“: znamená zařízení, jako je tablet nebo chytrý telefon, který je připojen k internetu a splňuje minimální technické požadavky. Terminály vhodné pro používání aplikace jsou k dispozici na následující adrese: https://odysightcare.app/faq-cz/podporovana-zarizeni.

Uživatel“: znamená jakoukoli osobu registrovanou na webové stránce nebo v aplikaci k používání služby.
1. PŘEDMĚT – VSTOUPENÍ V PLATNOST
Účelem těchto podmínek používání je vymezit práva a povinnosti uživatele. 

Uživatel bere na vědomí, že přístup ke službě a její používání je podmíněno výslovným a bezvýhradným přijetím těchto podmínek používání, přičemž uživatel prohlašuje, že porozuměl jejich významu a rozsahu působnosti. Vstupují v platnost dnem a okamžikem kliknutí uživatele na tlačítko „Přečetl/a jsem si podmínky používání, rozumím jim a souhlasím s nimi“. Zaškrtnutí výše uvedeného políčka bude považováno za rovnocenné s vlastnoručním podpisem uživatele. Uživatel bere na vědomí, že automatizované nahrávací systémy společnosti Tilak Healthcare mají hodnotu jako důkaz, pokud se neposkytne důkaz o opaku, a v případě soudního sporu se vzdává jakékoli námitky.

Souhlas s těmito podmínkami používání znamená, že uživatel má k tomu úkonu nezbytnou právní způsobilost, nebo v opačném případě, že je k němu zmocněn, pokud jedná jménem právnické osoby.

Tyto podmínky používání mohou být společností Tilak Healthcare kdykoli změněny, a to zejména za účelem dodržení změn v platných právních předpisech. Platnými podmínkami jsou tedy podmínky, které se vztahují na službu v den přijetí nebo připojení k aplikaci, přičemž jakékoli nové připojení k aplikaci znamená tam, kde je to relevantní, přijetí nových podmínek používání.

Tyto podmínky používání představují úplná smluvní ustanovení, která zavazují uživatele vůči společnosti Tilak Healthcare v souvislosti se službou, s výjimkou jakýchkoli jiných dokumentů, jako jsou zejména prospekty nebo obchodní dokumenty, které mají pouze orientační hodnotu.
2. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
2.1 Aby mohl uživatel využívat službu, musí zadat registrační kód/identifikační číslo; přístup ke službě a aplikaci je účinný, jakmile je předplatné ověřeno. Společnost Tilak Healthcare si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky přístupu ke službě. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené s používáním služby a aplikace (včetně internetového předplatného, telefonních poplatků a dalších) nese výhradně uživatel.

2.2 Při registraci do služby obdrží uživatel identifikační číslo (ID) uživatele a zvolí si heslo. Heslo musí obsahovat nejméně čtyři (4) znaky. Uživatel musí své heslo uchovávat v tajnosti; je osobní a bude vyžadováno při každém přístupu do aplikace. Za zachování přísné důvěrnosti svých osobních kódů odpovídá pouze uživatel. Jakékoli spojení se službou prostřednictvím kódů uživatele se považuje za připojení provedené uživatelem. V případě ztráty nebo krádeže kódů nebo jakéhokoli neoprávněného použití svých kódů je uživatel povinen neprodleně informovat společnost Tilak Healthcare. Za použití svých kódů třetí stranou a za poškození způsobené takovým použitím je výhradně odpovědný uživatel.

2.3 Společnost Tilak Healthcare si výslovně vyhrazuje právo uplatňovat a opravovat anomálie ve službě.

Služba podpory pro aplikaci je přístupná od pondělí do pátku od 10:00 do 17:00, a to zasláním e-mailu na adresu: supportCZ@odysightcare.app. V tomto případě se společnost Tilak Healthcare zavazuje poskytnout odpověď co nejdříve.

2.4 Uživatel bude mít přístup k aplikaci a údajům z testů. V rámci svého předplatného služby uživatel prohlašuje a zaručuje, že obdržel výslovné oprávnění osoby(osob) testované(ých) pro sběr údajů z testů během sledování testované osoby a případně pro přenos těchto údajů z testů třetí straně. Výhradně odpovědným za sběr, používání, stahování, přenos, analýzu, interpretaci a/nebo zpracování údajů z testů generovaných aplikací zůstává uživatel. Společnost Tilak Healthcare nemá přístup k údajům z testů; jakmile jsou aplikací vygenerovány, jsou uloženy lokálně v terminálu.

2.5 Uživatel může kdykoliv požádat o smazání svého účtu OdySight Care™. Za tímto účelem musí být žádost zaslána společnosti Tilak Healthcare písemně na následující adresu: supportCZ@odysightcare.app. Pokud si uživatel přeje uplatnit právo na odstranění svých uživatelských údajů, musí žádost zaslat písemně na adresu: dpo@tilakhealthcare.com.

2.6 Nedodržení některého z ustanovení těchto podmínek používání nebo jakéhokoli právního ustanovení platného v souvislosti s používáním služby ze strany uživatele automaticky znamená ukončení těchto podmínek používání bez předchozího upozornění nebo náhrady. Společnost Tilak Healthcare může v souladu s právními předpisy ukončit přístup uživatele k aplikaci, a to aniž je dotčena jakákoli náhrada škody, kterou může společnost Tilak Healthcare v důsledku porušení ze strany uživatele požadovat.
3. OBEZŘETNÉ POUŽÍVÁNÍ
Údaje z testů generované aplikací jsou relativní hodnoty, které závisí na spolehlivosti a přesnosti provedení testů testovanou osobou s pomocí nebo bez pomoci uživatele v souladu se specifikacemi aplikace. Tato aplikace nezahrnuje přístup společnosti Tilak Healthcare k údajům z testů nebo jejich uložení, ani transformaci či analýzu těchto údajů. V důsledku toho nemůže společnost Tilak Healthcare v žádném případě posoudit zdravotní stav osoby a v případě potřeby ani případnou mimořádnou situaci, v níž se tato osoba nachází. 

APLIKACE NEPOSKYTUJE DIAGNÓZU, PŘEDPIS, LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ ANI ZDRAVOTNÍ PÉČI. SLUŽBA ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE NAHRADIT NÁVŠTĚVY VYKONÁVANÉ TESTOVANOU OSOBOU A OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA JEJÍ LÉKAŘSKÉ SLEDOVÁNÍ.

Služba umožňuje shromažďování údajů z testů a jejich zpřístupnění ke stažení a/nebo přenosu. Výhradně odpovědnou osobou je nadále uživatel a společnost Tilak Healthcare v žádném případě nenese odpovědnost za používání aplikace, údajů z testů, obsahu a služby uživatelem, za žádné přijaté rozhodnutí a za žádné provedené kroky založené na informacích obsažených a zadaných v aplikaci. Před jakýmkoli rozhodnutím přijatým na základě těchto informací nebo služby je uživatel povinen ověřit jejich soulad a jejich vhodnost pro jeho potřeby.

Služba za žádných okolností neumožňuje provedení úkonu dálkového sledování nebo telefonické konzultace. SLUŽBA, VČETNĚ JEJÍCH FUNKCÍ, INFORMACÍ A OBSAHU, NENÍ URČENA K TOMU, ABY SLOUŽILA JAKO ZÁKLAD NEBO NÁHRADA ODBORNÉHO LÉKAŘSKÉHO POSOUZENÍ NEBO DIAGNOSTIKOVÁNÍ JAKÉKOLI PATOLOGIE NEBO STANOVENÍ LÉČBY. NEJSOU ZCELA ANI ZČÁSTI NÁHRADOU ZA JAKOUKOLI RADU, DIAGNOSTIKU, LÉČBU NEBO DOPORUČENÍ LÉKAŘE.
4. VLASTNICTVÍ A PRÁVO NA UŽÍVÁNÍ
Uživatel bere na vědomí, že společnost Tilak Healthcare má výhradní přístup ke všem právům duševního vlastnictví ke službě, aplikaci a obsahu ve smyslu francouzského práva a příslušných mezinárodních zákonů. Uživatel se zavazuje používat službu, aplikaci a obsah v souladu s platnými právními předpisy, a zejména s právními předpisy o ochraně práv k duševnímu a/nebo průmyslovému vlastnictví.

Uživatel se obecně zavazuje, že nebude službu, aplikaci a obsah používat v rozporu s právy jednotlivců (zejména s právem odmítnout zveřejnění své podoby, právem na ochranu osobních údajů, právem na lékařské a profesní tajemství).

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu společnost Tilak Healthcare uděluje nevýhradní, nepřenosné právo používat službu a aplikaci výhradně pro účely poskytování služby a pro přísně omezené použití v souladu s podmínkami licence, s vyloučením jakéhokoli jiného použití. Jakékoli použití, které není společností Tilak Healthcare podle této smlouvy výslovně povoleno, je v souladu s ustanoveními francouzského zákoníku o ochraně duševního vlastnictví nezákonné. 

Jakékoli používání služby, aplikace nebo obsahu, které není v souladu s těmito podmínkami používání a/nebo jakýkoli rozklad, interpretace, reprodukování, přizpůsobení, transformace, modifikace, přepis, překlad, poskytování třetí straně, z jakéhokoli důvodu, zdarma nebo za úplatu, nebo úplné nebo částečné komerční využití různých prvků služby a/nebo aplikace nebo obsahu je proto zakázáno a vystavuje jeho autora(y) občanskoprávním a/nebo trestním sankcím.
5. ZÁVAZKY A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI TILAK HEALTHCARE
5.1 OdySight Care™ je mobilní aplikace, která umožňuje vzdálené testování ostrosti zraku a uživatelský přístup k údajům shromážděným na terminálu. Služba je používána na odpovědnost a pod kontrolou uživatele. Uživatel se zavazuje ověřit přiměřenost služby pro své potřeby a službu využívat za běžných podmínek a v souladu s jejím zamýšleným použitím.

Obsah služby, včetně vzdělávacích materiálů, pochází ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby, anebo nemusí být vyčerpávající či aktuální. Používání služby a jejího obsahu je na vlastní riziko uživatele. SLUŽBA, VČETNĚ JEJÍHO OBSAHU, JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST TILAK HEALTH NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST JAKÉHOKOLI DRUHU A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁKONNÉ ANI JINÉ, VČETNĚ ZEJMÉNA PRODEJNOSTI, POUŽITÍ NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

Za používání služby a jejího obsahu nese uživatel výhradní odpovědnost a nebude činit společnost Tilak Healthcare odpovědnou za jakékoli nároky související s jejím používáním. 

Uživatel bere na vědomí, že nese výhradní odpovědnost za uživatelské údaje, které poskytuje v aplikaci a/nebo na stránce, a za uchovávání a používání údajů z testů. V souladu se svými povinnostmi se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, zejména z hlediska zabezpečení přístupu do svého terminálu, aby údaje z testů nebyly zpřístupněny neoprávněným třetím stranám. Společnost Tilak Healthcare za žádných okolností nenese odpovědnost za přístup třetích stran k údajům z testů přístupných z terminálu uživatele.

V rámci závazku prostředků se společnost Tilak Healthcare zavazuje poskytovat péči a řádnou pečlivost, nezbytnou k poskytování vysoce kvalitních služeb v souladu se specifikacemi těchto podmínek používání. 

5.2 Společnost Tilak Healthcare nenese odpovědnost v případě závažné chyby ve smyslu článku 1218 francouzského občanského zákoníku nebo chyby na straně uživatele a/nebo testované osoby, a zejména za žádné zneužití služby, chybu, nedbalost, opomenutí nebo neplnění ze strany svých zaměstnanců, nedodržení doporučení společnosti Tilak Healthcare pro použití, za žádné protiprávní zveřejnění nebo použití hesla, údajů z testů, jakož i nesprávné informace o uživatelských údajích. 

5.3 Není-li možný přístup k aplikaci z důvodu technického problému jakéhokoli druhu, a zejména v případě údržby nebo aktualizací aplikace, uživatel nebude moci požadovat náhradu škody ani žádnou kompenzaci. Nedostupnost jedné nebo několika on-line služeb, i když je delší a bez omezení dotyčného období, nemůže představovat pro uživatele újmu ani vést k nároku na náhradu škody. 

5.4 Není-li v právních nebo regulačních předpisech stanoveno jinak, jakákoli odpovědnost společnosti Tilak Healthcare je omezena na přímou, osobní a konkrétní škodu, kterou utrpěl uživatel a která je spojena se smluvním porušením ze strany společnosti Tilak Healthcare. SPOLEČNOST TILAK HEALTHCARE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZEJMÉNA ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ Z TESTŮ, KOMERČNÍ ŠKODY, ZTRÁTU OBJEDNÁVEK, POŠKOZENÍ IMAGE ZNAČKY, NARUŠENÍ PODNIKÁNÍ A ZTRÁTU ZISKU NEBO ZÁKAZNÍKŮ.
6. ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
6.1 Při vytváření osobního účtu na webové stránce uživatel odesílá své uživatelské údaje. Uživatel je informován, že se zpracování, uchovávání a archivace uživatelských údajů provádí v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování osobních zdravotních údajů. Podle novelizovaného zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 je společnost Tilak Healthcare správcem uživatelských údajů, aby uživatel mohl službu používat.

6.2 Jsou zavedena a prováděna posílená bezpečnostní opatření, která umožní shromažďování a zpracování údajů za podmínek, které zaručí jejich důvěrnost, integritu a obecněji jejich bezpečnost v souladu s ustanoveními zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech údajů a individuálních svobodách v platném znění.

6.3 Hlavním účelem zpracování uživatelských údajů je (i) ověřit totožnost uživatele a jeho právo využívat službu, (ii) poskytovat službu, (iii) reagovat na žádosti vznesené v souvislosti se službou, (iii) řešit dotazy nebo spory, (iv) vyhovět platným zákonům, soudním rozhodnutím nebo jiným soudním řízením, jakož i požadavkům regulačních orgánů, (v) plnit smlouvy mezi námi a uživatelem a/nebo jeho společností, (vi) chránit práva společnosti Tilak Healthcare a (vi) plnit jakékoli jiné povinnosti vyžadované zákonem. Právní základ pro uvedené zpracování je obecně založen na (i) plnění smluvních povinností společnosti Tilak Healthcare; (ii) oprávněném zájmu nebo (iii) dodržování zákonných povinností společnosti Tilak Healthcare, jejichž podrobnosti jsou uvedeny níže.

Plnění služby Společnost Tilak Healthcare bude muset uživatelské údaje zpracovávat, aby mohla plnit své smluvní povinnosti.
Uživatelské údaje mohou být také použity v oprávněném zájmu společnosti Tilak Healthcare, aby mohla uživateli poskytovat nejlepší možný zákaznický servis.

Obchodní řízení a dodržování zákonů Uživatelské údaje budou používány pro účely podnikání společnosti Tilak Healthcare a dodržování zákonů, například dodržování zákonných povinností společnosti Tilak Healthcare (včetně regulačního nebo dozorčího orgánu).
Použití uživatelských údajů je založeno na oprávněném zájmu společnosti Tilak Healthcare a na povinnosti používat uživatelské údaje za účelem splnění zákonných povinností vztahujících se na společnost Tilak Healthcare.

Marketingové aktivity — Použití uživatelských údajů pro účely vyhledávání je založeno na našem oprávněném zájmu na rozvoji vztahu s uživatelem.
Společnost Tilak Healthcare odešle sdělení pouze tehdy, pokud k tomu uživatel dal souhlas, nebo pokud uživatel nevznese námitku, pokud to dovoluje zákon.

6.4 Společnost Tilak Healthcare bude v případě potřeby sdílet uživatelské údaje s následujícími kategoriemi třetích stran: (i) svými odbornými poradci; (ii) veřejnými nebo dozorčími orgány; (iii) třetími stranami, od nichž společnost Tilak Healthcare nakupuje určité služby, včetně zejména poskytovatelů systémů IT nebo dodavatelů softwaru, poskytovatelů služeb IT podpory, poskytovatelů informací a ukládání dat; (iv) třetími stranami poskytujícími poštovní nebo soukromé zprávy za účelem průzkumných kampaní.

Partneři, zaměstnanci, konzultanti a subdodavatelé společnosti Tilak Healthcare, kteří mají přístup k uživatelským údajům a podílejí se na jejich zpracování, jsou zavázáni respektovat důvěrnost těchto údajů.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a uživatelské údaje mohou být za účelem poskytování služby co nejefektivnějším způsobem sdíleny s jinými stranami.

6.5 Uživatelské údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

6.6 Společnost Tilak Healthcare zaručuje uživateli práva na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost, ustanovení o závěti týkající se digitálních dat, omezení zpracování a námitky proti zpracování údajů týkajících se uživatele, jak je stanoveno v článcích 38 a následujících zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, souborech údajů a individuálních svobodách, v platném znění, a v článcích 15 až 21 nařízení GDPR. Tato práva jsou přísně osobní a mohou být uplatněna pouze uživatelem na údaje, které se ho týkají, a to zasláním e-mailu společnosti Tilak Healthcare na následující adresu: dpo@tilakhealthcare.com. Pokud navzdory úsilí společnosti Tilak Healthcare o zachování důvěrnosti uživatelských údajů uživatel usoudí, že jeho práva nejsou dodržována, může být stížnost podána u dozorového orgánu, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise (v případě Francie je příslušným orgánem CNIL https://www.cnil.fr/en/plaints).

6.7 Uživatelské údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a nejméně po dobu šesti let od data poslední interakce s uživatelem a v souladu s povinnostmi uloženými nařízením (EU) 2016/679, známým jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), nebo po delší dobu, bude-li společnost Tilak Healthcare vázána svými regulačními povinnostmi nebo povinnostmi v oblasti občanskoprávní odpovědnosti. Společnost Tilak Healthcare si vyhrazuje právo tyto soubory zničit bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto podmínky používání se řídí francouzským právem, aniž jsou dotčeny kolizní právní normy a další platné právní zásady.

Veškeré spory nebo neshody, které mohou vyplynout z těchto podmínek používání, včetně jejich výkladu, výkonu, ukončení nebo platnosti, které nemohly být mezi stranami vyřešeny smírně, budou s konečnou platností vyřešeny příslušnými PAŘÍŽSKÝMI SOUDY, BEZ OHLEDU NA JAKÝKOLI NÁROK NA ZÁRUKU, ŽÁDOST O ODROČENÍ ŘÍZENÍ NEBO POČET ŽALOVANÝCH.
Tilak Healthcare a OdySight Care™ jsou ochranné známky společnosti Tilak Healthcare