Warunki użytkowania

v1.0/2022-07-06

Zaktualizowano 7 czerwca 2022 roku

Usługa jest oferowana przez firmę Tilak Healthcare SAS ("Tilak Healthcare"), zarejestrowaną w paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 820 343 044, której siedziba mieści się przy 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paryż, Francja, e-mail: contact@tilakhealthcare.com.

Pouczenie

Aplikacja nie jest odpowiednia dla użytkowników:

  • o ostrości widzenia obuocznego mniejszej niż 3/10 (20/63; 0,5 logMar);
  • o ostrości widzenia jednoocznego poniżej 1/10 w obu oczach;
  • chorych na epilepsję.
DEFINICJE
Termin „Aplikacja” oznacza aplikację mobilną OdySight Care™, dostępną z Terminala, która umożliwia (i) przeprowadzanie testów dla zdalnego monitorowania ostrości widzenia do bliży oraz (ii) dostęp do Danych generowanych przez Aplikację.

Termin „Treść” oznacza części składowe Aplikacji, dowolnego rodzaju, niezależnie od tego czy są chronione prawem własności intelektualnej, czy nie, takie jak tekst, obrazy, projekty, prezentacje, wideo, diagramy, struktury, bazy danych lub oprogramowanie.

Termin „Dane” oznacza Dane testowe i Dane użytkownika.

Termin „Dane testowe” oznacza wszelkie dane wygenerowane przez Aplikację podczas testów zdalnego monitorowania ostrości widzenia do bliży, przeprowadzanych przez Użytkownika lub z jego pomocą. Dane Testowe są danymi osobowymi dotyczącymi stanu zdrowia i są przechowywane na Terminalu użytkownika.

Termin „Dane Użytkownika” oznacza wszelkie dane osobowe należące do Użytkownika (nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miasto, kraj, pełniona funkcja), a także wszelkie informacje dotyczące aktywności Użytkownika (częstotliwość testów).

Termin „Usługi” oznacza wszystkie usługi świadczone przez firmę Tilak Healthcare i polegające w szczególności na udostępnieniu Aplikacji do wykonywania zdalnych testów monitorujących ostrość widzenia do bliży oraz generowania danych, dostępnych za pośrednictwem Terminala do przeglądania i/lub pobierania.

Termin „Witryna” oznacza witrynę internetową firmy Tilak https://registration.odysightcare.app/, umożliwiającą utworzenie konta Użytkownika i subskrypcję Usługi.

Termin „Terminal” oznacza urządzenie, takie jak tablet lub smartfon, podłączone do Internetu i spełniające minimalne wymagania techniczne. Terminale przystosowane do korzystania z Aplikacji są dostępne pod następującym adresem: https://odysightcare.app/faq-pl/obstugiwane-urzadzenia.

Termin „Użytkownik” oznacza każdą osobę zarejestrowaną w Witrynie lub w Aplikacji w celu korzystania z Usługi.
1. PRZEDMIOT – WEJŚCIE W ŻYCIE
Przeznaczeniem niniejszych Warunków użytkowania jest określenie praw i obowiązków Użytkownika. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od wyraźnej i bezwarunkowej akceptacji niniejszych Warunków użytkowania, deklarację zrozumienia znaczenia i zakresu których Użytkownik składa. Wchodzą one w życie w dniu i w momencie kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Potwierdzam przeczytanie, zrozumienie i akceptację Warunków użytkowania”. Zaznaczenie powyższego pola będzie miało taką samą wagę jak złożenie przez Użytkownika własnoręcznego podpisu. Użytkownik uznaje rolę dowodową automatycznych systemów rejestracji firmy Tilak Healthcare i, o ile nie przedstawi dowodów przeciwnych, zrzeka się ich kwestionowania w przypadku sporu sądowego.

Akceptacja niniejszych Warunków użytkowania oznacza, że Użytkownik posiada niezbędną do tego zdolność prawną, a w przypadku jej braku, że posiada pełnomocnictwo, jeśli działa w imieniu osoby prawnej.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione przez firmę Tilak Healthcare w dowolnym czasie, w szczególności w celu dostosowania się do zmian w obowiązującym prawie i przepisach. Obowiązującymi warunkami są zatem te, które mają zastosowanie do Usługi w dniu akceptacji lub nawiązania połączenia z Aplikacją, przy czym każde nowe połączenie z Aplikacją oznacza akceptację nowych warunków użytkowania, jeśli ma to zastosowanie.

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość postanowień umownych wiążących Użytkownika z firmą Tilak Healthcare w odniesieniu do Usługi, z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów, w szczególności takich jak, prospekty lub dokumenty handlowe, które mają wyłącznie wartość orientacyjną.
2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI
2.1 Aby móc korzystać z Usługi, Użytkownik musi wprowadzić kod rejestracyjny / numer identyfikacyjny; dostęp do Usługi i Aplikacji uzyskuje się z chwilą zatwierdzenia subskrypcji. Tilak Healthcare zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostępu do Usługi w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie koszty związane z korzystaniem z Usługi i Aplikacji (w tym abonament internetowy, telefoniczny lub inne) pozostają w wyłącznej gestii Użytkownika.

2.2 Rejestrując się w Usłudze, Użytkownik otrzymuje identyfikator Użytkownika i wybiera hasło. Hasło musi składać się z co najmniej czterech (4) znaków. Użytkownik musi zachować swoje hasło w tajemnicy; ma ono charakter osobisty i będzie wymagane przy każdym dostępie do Aplikacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie w ścisłej tajemnicy swoich osobistych kodów. Każde połączenie z Usługą dokonane z wykorzystaniem kodów Użytkownika uważa się za dokonane przez Użytkownika. W przypadku utraty lub kradzieży kodów lub jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia kodów, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym firmę Tilak Healthcare. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie jego kodów przez osoby trzecie oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku takiego wykorzystania.

2.3 Firma Tilak Healthcare wyraźnie zastrzega sobie prawo do przetwarzania i korygowania nieprawidłowości w działaniu Usługi.

Usługa pomocy technicznej dla Aplikacji jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: supportPL@odysightcare.app. W takim przypadku firma Tilak Healthcare zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.

2.4 Użytkownik będzie miał dostęp do Aplikacji i Danych testowych. W ramach subskrypcji Usługi Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że uzyskał wyraźne upoważnienie osoby (osób) badanej (badanych) do gromadzenia Danych testowych podczas kontroli osoby badanej oraz, w stosownych przypadkach, do przekazywania tych Danych testowych osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie, wykorzystywanie, pobieranie, przekazywanie, analizowanie, interpretowanie i/lub przetwarzanie Danych testowych wygenerowanych przez Aplikację. Firma Tilak Healthcare nie ma dostępu do Danych testowych; po wygenerowaniu przez Aplikację są one przechowywane lokalnie q Terminalu.

2.5 Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta w OdySight Care™. W tym celu należy wysłać pisemny wniosek do Tilak Healthcare na adres: supportPL@odysightcare.app. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa do usunięcia Danych użytkownika, musi przesłać pisemny wniosek na adres: dpo@tilakhealthcare.com.

2.6 Nieprzestrzeganie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub jakichkolwiek przepisów prawnych obowiązujących w związku z korzystaniem z Usługi, automatycznie pociąga za sobą wypowiedzenie niniejszych Warunków użytkowania, bez uprzedniego powiadomienia czy też odszkodowania. Tilak Healthcare może zgodnie z prawem odebrać Użytkownikowi dostęp do Aplikacji i z zachowaniem prawa do odszkodowania, którego firma Tilak Healthcare może dochodzić w wyniku naruszenia przez Użytkownika warunków.
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU
Dane Testowe generowane przez Aplikację są wartościami względnymi, które zależą od wiarygodności i dokładności wykonania testów przez osobę testowaną, z pomocą lub bez pomocy Użytkownika, zgodnie ze specyfikacją Aplikacji. Aplikacja nie uwzględnia dostępu firmy Tilak Healthcare do Danych testowych ani ich przechowywania, ani też przekształcania czy analizowania tych Danych. W związku z tym firma Tilak Healthcare w żaden sposób nie jest w stanie ocenić stanu zdrowia danej osoby i, jeśli to konieczne, ocenić ewentualnych nagłych okoliczności, w których ta osoba się znajduje. 

APLIKACJA NIE ZAPEWNIA DIAGNOZY, RECEPTY, KONTROLI MEDYCZNEJ ANI OPIEKI MEDYCZNEJ. W ŻADNYM WYPADKU USŁUGA NIE MOŻE ZASTĄPIĆ WIZYT UMÓWIONYCH PRZEZ OSOBĘ BADANĄ I OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA KONTROLĘ JEJ STANU MEDYCZNEGO.

Usługa umożliwia gromadzenie Danych testowych oraz udostępnianie ich w celu pobrania lub przesłania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, a firma Tilak Healthcare w żadnym wypadku nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, za sposób, w jaki użytkownik korzysta z Aplikacji, Danych testowych, Treści i Usługi, za wszelkie decyzje podjęte i działania zrealizowane w oparciu o informacje zawarte i wprowadzone do Aplikacji. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji na podstawie tych informacji lub Usługi, użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich zgodności i przydatności dla swoich potrzeb.

W żadnym wypadku Usługa nie pozwala na wykonywanie czynności związanych ze zdalnym monitorowaniem stanu zdrowia lub telekonsultacjami. USŁUGA, ŁĄCZNIE Z JEJ FUNKCJAMI, INFORMACJAMI I TREŚCIAMI, NIE MOŻE SŁUŻYĆ ZA PODSTAWĘ ANI SUBSTYTUT PROFESJONALNEJ OPINII MEDYCZNEJ, DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ LUB USTALENIA PLANU LECZENIA. NIE ZASTĘPUJĄ ONE, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, PORADY, DIAGNOZY, LECZENIA LUB ZALECEŃ SPECJALISTY W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA.
4. WŁASNOŚĆ I PRAWO UŻYTKOWANIA
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Tilak Healthcare ma wyłączny dostęp do wszystkich praw własności intelektualnej do Usługi, Aplikacji i Treści, w rozumieniu prawa francuskiego i właściwych przepisów prawa międzynarodowego. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi, Aplikacji i Treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

Co do zasady Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi, Aplikacji i Treści z naruszeniem praw osób fizycznych (w szczególności prawa do wizerunku, prawa do prywatności, prawa do tajemnicy lekarskiej i zawodowej).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Tilak Healthcare udziela mu niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z Usługi i Aplikacji wyłącznie w celu wykonania Usługi i do ściśle ograniczonego użytku zgodnie z warunkami licencji, wyłączając wszelkie inne zastosowania. Każde użycie, które nie zostało wyraźnie dozwolone przez firmę Tilak Healthcare w ramach niniejszej Umowy, jest niezgodne z prawem w świetle przepisów francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej. 

Korzystanie z Usługi, Aplikacji lub Treści niezgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania i/lub niszczenie, przedstawianie, reprodukcja, adaptacja, przekształcanie, modyfikacja, transkrypcja, tłumaczenie, udostępnianie osobom trzecim, z jakiegokolwiek powodu, bezpłatnie lub odpłatnie, częściowe lub całkowite wykorzystywanie poszczególnych elementów Usługi, Aplikacji lub Treści do celów komercyjnych jest zatem zabronione i naraża osoby dokonujące takiego wykorzystania na sankcje cywilne i/lub karne.
5. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TILAK HEALTHCARE
5.1 OdySight Care™ to aplikacja mobilna umożliwiająca zdalne badanie ostrości wzroku oraz dostęp użytkownika do Danych zgromadzonych w Terminalu. Korzystanie z Usługi odbywa się na odpowiedzialność i pod kontrolą Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzenia adekwatności Usługi do swoich potrzeb oraz do korzystania z Usługi w normalnych warunkach i zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zawartość Usługi, w tym materiały edukacyjne, pochodzi ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne, może mieć charakter niekompletny lub nieaktualny. Użytkownik korzysta z Usługi i jej Treści na własne ryzyko. USŁUGA, W TYM JEJ TREŚĆ, JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, „ZASTANYM”. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA TILAK HEALTHCARE NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA I NIENARUSZANIA PRAW.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi i jej treści i nie będzie pociągał firmy Tilak Healthcare do odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia związane z jej wykorzystaniem. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dane użytkownika, które udostępnia w Aplikacji i/lub Witrynie oraz za przechowywanie i wykorzystywanie Danych testowych. Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, w szczególności w zakresie zabezpieczenia dostępu do swojego Terminala, tak aby Dane testowe nie były udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim. Tilak Healthcare w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za dostęp osób trzecich do Danych testowych dostępnych za pośrednictwem Terminala użytkownika.

W ramach zobowiązania do zapewnienia środków firma Tilak Healthcare zobowiązuje się do zapewnienia dbałości i staranności niezbędnej do świadczenia wysokiej jakości Usługi zgodnie ze specyfikacją niniejszych Warunków użytkowania. 

5.2 Firma Tilak Healthcare nie ponosi odpowiedzialności w przypadku poważnej usterki w rozumieniu art. 1218 francuskiego kodeksu cywilnego lub usterki po stronie Użytkownika i/lub osoby badanej, a w szczególności w przypadku niewłaściwego korzystania z Usługi, winy, niedbalstwa, zaniechania lub uchybienia ze strony firmy Tilak Healthcare lub jej pracowników, niestosowania się do zaleceń firmy Tilak Healthcare dotyczących użytkowania, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania hasła, Danych testowych, a także nieprawidłowych informacji dotyczących Danych użytkownika. 

5.3 Jeżeli dostęp do Aplikacji nie jest możliwy z powodu jakiegokolwiek problemu technicznego, a w szczególności w przypadku konserwacji lub aktualizacji Aplikacji, Użytkownik nie będzie mógł dochodzić odszkodowania ani zadośćuczynienia.

Niedostępność jednej lub kilku usług online, nawet jeśli ma charakter długotrwały i nie ogranicza się do danego okresu, nie może być równoważna ze szkodą dla Użytkownika ani powodować powstanie prawa do odszkodowania. 

5.4 O ile przepisy prawne lub regulacje nie stanowią inaczej, wszelka odpowiedzialność firmy Tilak Healthcare jest ograniczona do bezpośredniej, osobistej i konkretnej szkody poniesionej przez Użytkownika i związanej z naruszeniem umowy przez firmę Tilak Healthcare. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TILAK HEALTHCARE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DANYCH TESTOWYCH, SZKODY HANDLOWE, UTRATĘ ZAMÓWIEŃ, UTRATĘ WIZERUNKU MARKI, ZAKŁÓCENIA W DZIAŁALNOŚCI ORAZ UTRATĘ ZYSKÓW LUB KLIENTÓW. 
6. PRZETWARZANIE DANYCH
6.1 Użytkownik przekazuje swoje Dane użytkownika podczas zakładania konta w Witrynie. Użytkownik jest informowany, że przetwarzanie, przechowywanie i archiwizowanie Danych użytkownika odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. firma Tilak Healthcare jest administratorem Danych użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z Usługi.

6.2 Zastosowano i wdrożono udoskonalone środki bezpieczeństwa, aby umożliwić gromadzenie i przetwarzanie danych w warunkach gwarantujących ich poufność, integralność oraz, bardziej ogólnie, bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami ustawy 78–17 z 6 stycznia 1978 roku o przetwarzaniu danych, archiwach danych i swobodach osobistych, z późniejszymi zmianami.

6. 3 Głównym celem przetwarzania Danych użytkownika jest (i) weryfikacja tożsamości Użytkownika i jego prawa do korzystania z Usługi, (ii) świadczenie Usługi, (iii) odpowiadanie na wnioski składane w związku z Usługą, (iii) rozstrzyganie zapytań lub sporów, (iv) przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, decyzji sądu lub innego postępowania sądowego, a także wymogów organów regulacyjnych, (v) wykonywanie umów między nami a Użytkownikiem i/lub jego firmą, (vi) ochrona praw firmy Tilak Healthcare oraz (vi) wypełnianie wszelkich innych zobowiązań wymaganych przez prawo. Podstawą prawną wymienionego przetwarzania danych jest zasadniczo (i) realizacja zobowiązań umownych firmy Tilak Healthcare; (ii) uzasadniony interes firmy Tilak Healthcare lub (iii) konieczność wywiązania się przez firmę Tilak Healthcare z jej zobowiązań prawnych, których szczegóły określono poniżej.

Wykonanie Usługi Firma Tilak Healthcare musi przetwarzać Dane użytkownika, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych.
Dane użytkownika mogą być również wykorzystywane w uzasadnionym interesie firmy Tilak Healthcare, w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwie najlepszej obsługi klienta.

Zarządzanie przedsiębiorstwem i zapewnienie zgodności z prawem Dane użytkownika będą wykorzystywane do celów działalności firmy Tilak Healthcare i zapewnienia jej zgodności z prawem na przykład w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi firmy Tilak Healthcare (w tym wobec organów regulacyjnych lub nadzorczych).
Wykorzystanie Danych użytkownika wynika z uzasadnionego interesu firmy Tilak Healthcare, a także z obowiązku wykorzystania Danych użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych spoczywających na firmie Tilak Healthcare.

Działania marketingowe — Wykorzystanie Danych użytkownika do celów związanych z pozyskiwaniem klientów opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest rozwijanie relacji z Użytkownikiem.
Firma Tilak Healthcare będzie wysyłać wiadomości tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub jeśli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

6.4 W razie potrzeby firma Tilak Healthcare udostępnia Dane Użytkownika osobom trzecim należącym do następujących kategorii: (i) swoim profesjonalnym doradcom; (ii) organom publicznym lub nadzorczym; (iii) osobom trzecim, którym firma Tilak Healthcare zleca wykonanie określonych usług, w tym m.in. dostawcom systemów informatycznych lub oprogramowania, dostawcom usług wsparcia informatycznego, dostawcom usług przechowywania informacji i danych; (iv) zewnętrznym dostawcom usług pocztowych lub wiadomości prywatnych w celu realizacji kampanii związanych z pozyskiwaniem klientów.

Partnerzy, pracownicy, konsultanci i podwykonawcy firmy Tilak Healthcare, którzy mają dostęp do Danych użytkownika i są związani z ich przetwarzaniem, są zobowiązani do zachowania poufności tych danych.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a Dane użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom w celu świadczenia Usługi w najbardziej efektywny sposób.

6.5 Dane użytkownika nie będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6.6 Firma Tilak Healthcare gwarantuje Użytkownikowi prawo dostępu, poprawiania, usuwania, przenoszenia, zapisów testamentowych dotyczących danych cyfrowych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Danych dotyczących Użytkownika, zgodnie z art. 38 i kolejnymi ustawy 78–17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o technologii informacyjnej, archiwach danych i swobodach jednostki, z późniejszymi zmianami, oraz art. 15–21 RODO. Prawa te mają charakter ściśle osobisty i mogą być wykonywane wyłącznie przez Użytkownika w odniesieniu do danych, które go dotyczą, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do firmy Tilak Healthcare na następujący adres: dpo@tilakhealthcare.com. Jeżeli pomimo starań firmy Tilak Healthcare o zachowanie poufności Danych użytkownika, Użytkownik uzna, że jego prawa nie są respektowane, może złożyć skargę do organu nadzorczego, których lista jest dostępna w witrynie internetowej Komisji Europejskiej (w przypadku Francji właściwym organem jest CNIL https://www.cnil.fr/en/plaints).

6.7 Dane użytkownika będą przechowywane przez okres trwania stosunku umownego i przez co najmniej sześć lat od daty ostatniej interakcji z Użytkownikiem oraz zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez Rozporządzenie 2016/679 UE, znane jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), lub przez dłuższe okresy, jeśli firma Tilak Healthcare jest związana obowiązkami regulacyjnymi lub z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Firma Tilak Healthcare zastrzega sobie prawo do zniszczenia tych plików bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu, bez uszczerbku dla norm kolizyjnoprawnych i innych mających zastosowanie przepisów prawa.

Wszelkie spory lub nieporozumienia mogące wyniknąć z niniejszych Warunków użytkowania, w tym ich interpretacji, wykonania, zakończenia lub ważności, które nie mogłyby zostać rozstrzygnięte polubownie pomiędzy stronami, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez właściwy SĄD W PARYŻU, BEZ WZGLĘDU NA ROSZCZENIA GWARANCYJNE, WNIOSKI O ODROCZENIE POSTĘPOWANIA LUB LICZBĘ POZWANYCH.
Tilak Healthcare i OdySight Care™ są znakami towarowymi firmy Tilak Healthcare