Podmienky používania

v1.0/2022-07-06

Aktualizované 7. júna 2022

Službu zverejňuje spoločnosť Tilak Healthcare SAS (ďalej len „Tilak Healthcare“) registrovaná v parížskom obchodnom registri pod číslom B 820 343 044 so sídlom 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paríž, Francúzsko, e-mail: contact@tilakhealthcare.com.

Upozornenie

Aplikácia nie je vhodná pre používateľov:

  • s binokulárnou zrakovou ostrosťou nižšou ako 3/10 (20/63; 0,5 logMar);
  • s monokulárnou zrakovou ostrosťou nižšou ako 1/10 na obidvoch očiach;
  • s epilepsiou.
VYMEDZENIE POJMOV
Aplikácia“: znamená mobilnú aplikáciu OdySight Care™ na koncovom zariadení, ktorá umožňuje (i) vykonávať testy na diaľkové monitorovanie zrakovej ostrosti na blízko a (ii) pristupovať k údajom vygenerovaným aplikáciou.

Obsah“: znamená súčasti aplikácie akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú chránené právom duševného vlastníctva, ako je text, obrázky, návrhy, prezentácie, videá, diagramy, konštrukcie, databázy alebo softvér.

Údaje“: znamenajú testovacie a používateľské údaje.

Testovacie údaje“: znamenajú údaje vygenerované aplikáciou počas testov na diaľkové monitorovanie zrakovej ostrosti na blízko, ktoré vykonáva používateľ alebo sa vykonávajú s jeho pomocou. Testovacie údaje sú osobné zdravotné údaje a sú uložené v koncovom zariadení používateľa.

„Údaje o používateľovi“: sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré patria používateľovi (priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, mesto, krajina, funkcia), ako aj na všetky informácie týkajúce sa aktivity používateľa (frekvencia testov).

Služba“: všetky služby spoločnosti Tilak Healthcare, ktoré pozostávajú najmä z poskytovania aplikácie na diaľkové monitorovanie zrakovej ostrosti na blízko a vygenerovanie údajov, ktoré sa dajú prezerať a/alebo sťahovať na koncovom zariadení.
Stránka“: Webová stránka spoločnosti Tilak https://registration.odysightcare.app/, ktorá umožňuje vytvorenie účtu používateľa a jeho/jej predplatné služby.

Terminál“ znamená zariadenie, ako je tablet alebo smartfón, ktoré je pripojené k internetu a spĺňa minimálne technické požiadavky. Koncové zariadenia vhodné na používanie aplikácie sú k dispozícii na tejto adrese: https://odysightcare.app/faq-sk/podporovane-zariadenia.

Používateľ“ znamená osobu zaregistrovanú na internetovej stránke alebo v aplikácii na používanie služby.
1. OBJEKT – NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI
Účelom podmienok používania je vymedziť práva a povinnosti používateľa. 

Používateľ berie na vedomie, že prístup k službe a jej používanie je podmienené výslovným a bezvýhradným prijatím podmienok používania, a používateľ vyhlasuje, že rozumie ich významu a rozsahu. Účinnosť nadobúdajú v deň a v čase kliknutia používateľa na tlačidlo „Prečítal/-a som si zmluvné podmienky, rozumiem im a súhlasím s nimi“. Zaškrtnutie uvedeného políčka má rovnakú hodnotu ako vlastnoručný podpis používateľa. Používateľ uznáva hodnotu automatizovaných záznamových systémov spoločnosti Tilak Healthcare ako dôkaz, a pokiaľ nepredloží dôkaz o opaku, vzdáva sa námietky v prípade súdneho sporu.

Súhlas s týmito podmienkami používania predpokladá, že používateľ má na to potrebnú právnu spôsobilosť, alebo ak ju nemá a koná v mene právnickej osoby, má na to splnomocnenie.

Tieto podmienky používania môže spoločnosť Tilak Healthcare kedykoľvek zmeniť a doplniť, a to najmä za účelom dodržania zmien v platných právnych predpisoch a nariadeniach. Platné podmienky sú teda tie, ktoré sa vzťahujú na službu v deň prijatia alebo pripojenia k aplikácii, pričom každé nové pripojenie k aplikácii znamená prijatie nových podmienok používania, ak sa to vzťahuje na daný prípad.

Podmienky používania predstavujú úplné zmluvné ustanovenia, ktoré zaväzujú používateľa voči spoločnosti Tilak Healthcare v súvislosti so službou, s vylúčením iných dokumentov, ako sú najmä prospekty alebo obchodné dokumenty, ktoré majú len orientačnú hodnotu.
2. PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY
2.1 Ak chce používateľ využívať službu, musí zadať registračný kód/identifikačné číslo; prístup k službe a aplikácii je účinný hneď po overení predplatného. Spoločnosť Tilak Healthcare si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zásady ochrany osobných údajov.
Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky náklady súvisiace s používaním služby a aplikácie (vrátane predplatného internetu, telefonovania alebo iných služieb) sú výhradnou zodpovednosťou používateľa.

2.2 Pri registrácii do služby dostane používateľ ID používateľa a zvolí si heslo. Heslo musí obsahovať najmenej štyri (4) znaky. Používateľ musí heslo uchovávať v tajnosti; je osobné a bude sa vyžadovať pri každom prístupe do aplikácie. Používateľ výlučne zodpovedá za uchovanie svojich osobných kódov v tajnosti. Pripojenie k službe pomocou kódov používateľa sa považuje za uskutočnené používateľom. V prípade straty alebo odcudzenia kódov alebo ich neoprávneného použitia je používateľ povinný bezodkladne informovať spoločnosť Tilak Healthcare. Používateľ výhradne zodpovedá za používanie svojich kódov treťou stranou a za škody spôsobené takýmto používaním.

2.3 Spoločnosť Tilak Healthcare si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov.

Služba podpory pre aplikáciu je dostupná od pondelka do piatka od 10:00 do 17:00, môžete ju kontaktovať e-mailom na adrese: supportSK@odysightcare.app. V tomto prípade sa spoločnosť Tilak Healthcare zaväzuje odpovedať čo najskôr.

2.4 Používateľ bude mať prístup k aplikácii a testovacím údajom. Používateľ v rámci predplatného služby vyhlasuje a zaručuje, že má výslovné povolenie od testovanej osoby(testovaných osôb) na zhromažďovanie testovacích údajov počas sledovania testovanej osoby a prípadne na ich prenos tretej strane. Používateľ výhradne zodpovedá za zhromažďovanie, používanie, sťahovanie, prenos, analýzu, interpretáciu a/alebo spracovanie testovacích údajov vygenerovaných aplikáciou. Spoločnosť Tilak Healthcare nemá prístup k testovacím údajom; po ich vygenerovaní aplikáciou sú uložené lokálne v koncovom zariadení.

2.5 Používateľ môže kedykoľvek požiadať o vymazanie svojho účtu na OdySight Care™. Na tento účel je potrebné zaslať písomnú žiadosť spoločnosti Tilak Healthcare na adresu: supportSK@odysightcare.app. Ak si používateľ želá uplatniť právo na vymazanie svojich používateľských údajov, musí poslať písomnú žiadosť na túto adresu: dpo@tilakhealthcare.com.

2.6 Nedodržanie niektorého z ustanovení týchto podmienok používania alebo iného právneho ustanovenia platného v súvislosti s používaním služby zo strany používateľa znamená automatické ukončenie platnosti týchto podmienok používania bez predchádzajúceho upozornenia alebo náhrady. Spoločnosť Tilak Healthcare môže oprávnene ukončiť prístup používateľa k aplikácii a bez toho, aby bola dotknutá náhrada škody, ktorú môže spoločnosť Tilak Healthcare požadovať v dôsledku porušenia zo strany používateľa."
3. OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ
Testovacie údaje vygenerované aplikáciou sú relatívne hodnoty, ktoré závisia od spoľahlivosti a presnosti testovania testovanou osobou s pomocou alebo bez pomoci používateľa v súlade so špecifikáciami aplikácie. Aplikácia neobsahuje prístup spoločnosti Tilak Healthcare k testovacím údajom ani ich uchovávanie, transformáciu či analýzu údajov. V dôsledku toho spoločnosť Tilak Healthcare v žiadnom prípade nemôže posúdiť zdravotný stav osoby a v prípade potreby ani prípadnú núdzovú situáciu, v ktorej sa táto osoba nachádza. 

APLIKÁCIA NEPOSKYTUJE DIAGNOSTIKU, PREDPIS, LEKÁRSKE VYŠETRENIE ANI LEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEMÔŽE SLUŽBA NAHRADIŤ STRETNUTIA TESTOVANEJ OSOBY A OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA JEJ LEKÁRSKE SLEDOVANIE.

Služba umožňuje zhromažďovať testovacie údaje a sprístupňovať ich na stiahnutie a/alebo prenos. Používateľ zostáva výhradne zodpovedný a spoločnosť Tilak Healthcare v žiadnom prípade nezodpovedá za používanie aplikácie, testovacích údajov, obsahu a služby, za prijaté rozhodnutie a za opatrenia vykonané na základe informácií obsiahnutých a zadaných v aplikácii. Pred rozhodnutím na základe týchto informácií alebo služby je jeho povinnosťou skontrolovať ich súlad a vhodnosť na svoje potreby.

Služba za žiadnych okolností neumožňuje diaľkové monitorovanie ani telekonzultácie.
SLUŽBA, VRÁTANE JEJ FUNKCIÍ, INFORMÁCIÍ A OBSAHU, NESLÚŽI AKO ZÁKLAD ANI NÁHRADA ODBORNÉHO LEKÁRSKEHO POSUDKU ALEBO DIAGNOSTIKY PATOLÓGIE ALEBO STANOVENIA LIEČBY. NIE SÚ ÚPLNOU ANI ČIASTOČNOU NÁHRADOU RADY, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ANI ODPORÚČANIA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA.
4. VLASTNÍCTVO A PRÁVO NA POUŽÍVANIE
Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť Tilak Healthcare má výhradný prístup ku všetkým právam duševného vlastníctva k službe, aplikácii a obsahu v zmysle francúzskeho práva a platných medzinárodných zákonov. Používateľ sa zaväzuje používať službu, aplikáciu a obsah v súlade s platnými právnymi predpismi a najmä s právnymi predpismi o ochrane práv duševného a/alebo priemyselného vlastníctva.

Používateľ sa vo všeobecnosti zaväzuje, že nebude používať službu, aplikáciu a obsah v rozpore s právami osôb (najmä s právom na snímku, právom na súkromie, právom na lekárske a služobné tajomstvo).

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Tilak Healthcare mu udeľuje nevýhradné a neprenosné právo na používanie služby a aplikácie na prísne účely poskytovania služby a na prísne obmedzené používanie v súlade s podmienkami licencie s vylúčením iného používania. Použitie, ktoré nie je výslovne povolené spoločnosťou Tilak Healthcare podľa tejto zmluvy, je nezákonné na základe ustanovení francúzskeho zákonníka o duševnom vlastníctve. 

Používanie služby, aplikácie alebo obsahu, ktoré nie je v súlade s týmito podmienkami používania a/alebo zničenie, reprezentácia, reprodukcia, prispôsobenie, transformácia, zmena, prepis, preklad, poskytovanie tretej strane z akéhokoľvek dôvodu, bezplatne alebo za úhradu, alebo úplné či čiastočné komerčné použitie rôznych prvkov služby a/alebo aplikácie alebo obsahu je preto zakázané a vystavuje jeho autora (autorov) občianskoprávnym a/alebo trestnoprávnym sankciám.
5. ZÁVÄZKY A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI TILAK HEALTHCARE
5.1 OdySight Care™ je mobilná aplikácia, ktorá umožňuje diaľkové testovanie ostrosti zraku a prístup používateľov k údajom zhromaždeným v koncovom zariadení. Za používanie služby zodpovedá a ovláda ho používateľ. Používateľ sa zaväzuje overiť primeranosť služby pre svoje potreby a používať službu za bežných podmienok a v súlade s jej zamýšľaným použitím.

Obsah služby vrátane vzdelávacích materiálov pochádza zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, ale môže obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby, prípadne môže byť neúplný alebo neaktuálny. Používanie služby a jej obsahu je na vlastné riziko používateľa.

SLUŽBA, VRÁTANE JEJ OBSAHU, SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“. V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ TILAK HEALTHCARE NEZODPOVEDÁ A VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE PODĽA ZÁKONA ANI INAK NERUČÍ OKREM INÉHO ZA PREDAJNOSŤ, POUŽITIE ANI VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIE ZÁKONA.

Používateľ výhradne zodpovedá za svoje používanie služby a jej obsahu a spoločnosť Tilak Healthcare nezodpovedá za žiadne nároky súvisiace s jej používaním. 

Používateľ berie na vedomie, že výhradne zodpovedá za ním uvedené používateľské údaje v aplikácii a/alebo na stránke, a za uchovávanie a používanie testovacích údajov. V súlade so svojimi povinnosťami sa zaväzuje podniknúť všetky potrebné preventívne opatrenia, najmä z hľadiska bezpečnosti prístupu ku koncovému zariadeniu, aby sa testovacie údaje nesprístupnili neoprávneným tretím stranám. Spoločnosť Tilak Healthcare za žiadnych okolností nezodpovedá za prístup tretích strán k údajom o testoch, ktoré sú prístupné z koncového zariadenia používateľa.

Spoločnosť Tilak Healthcare sa zaväzuje v rámci záväzku prostriedkov poskytovať starostlivosť a vynaloží úsilie potrebné na poskytovanie vysokokvalitnej služby v súlade so špecifikáciami v týchto podmienkach používania. 

5.2 Spoločnosť Tilak Healthcare nezodpovedá v prípade závažnej chyby v zmysle článku 1218 francúzskeho občianskeho zákonníka alebo chyby na strane používateľa a/alebo testovanej osoby, a to najmä v prípade zneužitia služby, chyby, nedbanlivosti, opomenutia alebo neplnenia povinností z jej strany alebo zo strany jej zamestnancov, nedodržania odporúčaní spoločnosti Tilak Healthcare o používaní, nezákonného zverejnenia alebo použitia hesla, testovacích údajov, ako aj nesprávnych informácií týkajúcich sa používateľských údajov. 

5.3 Ak nie je možné otvoriť aplikáciu kvôli technického problému akéhokoľvek druhu a najmä v prípade údržby alebo aktualizácie aplikácie, používateľ nebude môcť požadovať náhradu škody ani inú náhradu. Nedostupnosť jednej alebo viacerých online služieb, aj keď je predĺžená a bez obmedzenia príslušného obdobia, nemôže predstavovať ujmu pre používateľa ani viesť k nároku na náhradu. 

5.4 Pokiaľ právne alebo regulačné ustanovenia neustanovujú inak, zodpovednosť spoločnosti Tilak Healthcare sa obmedzuje na priamu, osobnú a špecifickú škodu, ktorú utrpel používateľ a ktorá je spojená so zmluvným porušením zo strany spoločnosti Tilak Healthcare. SPOLOČNOSŤ TILAK HEALTHCARE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEZODPOVEDÁ ZA NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO ZA STRATY TESTOVACÍCH ÚDAJOV, OBCHODNÉ ŠKODY, STRATY OBJEDNÁVOK, POŠKODENIE IMIDŽU ZNAČKY, NARUŠENIE PODNIKANIA A STRATU ZISKU ALEBO ZÁKAZNÍKOV. 
6. SPRACOVANIE ÚDAJOV
6.1 Používateľ odošle svoje používateľské údaje pri vytváraní osobného účtu na internetovej stránke. Používateľ vie, že spracovanie, uchovávanie a archivácia používateľských údajov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa spracovania osobných zdravotných údajov. Podľa zákona 78-17 zo 6. januára 1978 v neskoršom znení je spoločnosť Tilak Healthcare prevádzkovateľ používateľských údajov s cieľom umožniť mu používať službu.

6.2. Zavádzajú sa a uplatňujú posilnené bezpečnostné opatrenia, ktoré umožňujú zhromažďovanie a spracovanie údajov za podmienok, ktoré zaručujú ich dôvernosť, integritu a vo všeobecnosti ich bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovaní údajov, súboroch údajov a osobných slobodách v znení neskorších predpisov.

6.3 Hlavným účelom spracúvania používateľských údajov je (i) overenie totožnosti používateľa a jeho práva využívať službu, (ii) poskytovanie služby, (iii) odpovedanie na žiadosti podané v súvislosti so službou, (iii) riešenie otázok alebo sporov, (iv) dodržiavanie platných právnych predpisov, súdnych rozhodnutí alebo iných súdnych konaní, ako aj požiadaviek regulačných orgánov, (v) plnenie zmlúv medzi nami a používateľom a/alebo jeho spoločnosťou, (vi) chránenie práv spoločnosti Tilak Healthcare a (vi) splnenie iných povinností vyžadovaných zákonom. Právny základ pre uvedené spracovanie je vo všeobecnosti založený na (i) plnení zmluvných povinností spoločnosti Tilak Healthcare; (ii) oprávnenom záujme alebo (iii) dodržiavaní právnych povinností spoločnosti Tilak Healthcare, ktorých podrobnosti sú uvedené nižšie.

Vykonanie služby Spoločnosť Tilak Healthcare bude musieť spracovať používateľské údaje, aby si mohla plniť zmluvné povinnosti.
Údaje o používateľovi sa môžu použiť aj v oprávnenom záujme spoločnosti Tilak Healthcare s cieľom poskytnúť používateľovi najlepší možný zákaznícky servis.

Riadenie podniku a dodržiavanie právnych predpisov Používateľské údaje sa použijú na účely podnikania spoločnosti Tilak Healthcare a na dodržiavanie zákonov, napríklad na dodržiavanie zákonných povinností spoločnosti Tilak Healthcare (vrátane regulačného alebo dozorného orgánu).
Používanie používateľských údajov je založené na oprávnenom záujme spoločnosti Tilak Healthcare, ako aj na povinnosti používať používateľské údaje na účely plnenia právnych povinností, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Tilak Healthcare.

Marketingové aktivity — Používanie používateľských údajov na prieskum vychádza z nášho oprávneného záujmu rozvíjať vzťah s používateľom.

Spoločnosť Tilak Healthcare bude zasielať komunikáciu len vtedy, ak s tým používateľ súhlasil, alebo ak používateľ nevznesie námietku, a ak to povoľuje zákon.

6.4 Spoločnosť Tilak Healthcare bude v prípade potreby zdieľať používateľské údaje s nasledujúcimi kategóriami tretích strán: (i) svojimi odbornými poradcami; (ii) verejnými alebo dozornými orgánmi; (iii) tretími stranami, od ktorých spoločnosť Tilak Healthcare externe zabezpečuje určité služby, okrem iného, poskytovateľov systémov IT alebo dodávateľov softvéru, poskytovateľov služieb IT podpory, poskytovateľov služieb uchovávania informácií a údajov; (iv) poskytovateľmi poštových služieb tretích strán alebo služieb súkromných správ na doručovanie prieskumných kampaní.

Partneri, zamestnanci, konzultanti a subdodávatelia spoločnosti Tilak Healthcare, ktorí majú prístup k používateľským údajom a sú spojení s ich spracovaním, sú povinní rešpektovať dôvernosť týchto údajov.

Vyššie uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci a používateľské údaje sa môžu zdieľať s inými stranami s cieľom čo najefektívnejšie poskytovať službu.

6.5 Používateľské údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
6.6 Spoločnosť Tilak Healthcare zaručuje používateľovi práva na prístup, opravu, vymazanie, prenos, závetné ustanovenia týkajúce sa digitálnych údajov, obmedzenie spracovania a námietky voči spracovaniu údajov týkajúcich sa používateľa, ako je stanovené v článkoch 38 a nasl. zákona 78-17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, súboroch údajov a osobných slobodách v znení neskorších predpisov a v článkoch 15 až 21 GDPR. Tieto práva sú výlučne osobné a môže ich uplatniť len používateľ v prípade údajov, ktoré sa ho týkajú, a to zaslaním e-mailu spoločnosti Tilak Healthcare na túto adresu: dpo@tilakhealthcare.com. Ak napriek úsiliu spoločnosti Tilak Healthcare o zachovanie dôvernosti používateľských údajov používateľ usúdi, že jeho práva nie sú rešpektované, môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorého záznam je k dispozícii na internetovej stránke Európskej komisie (v prípade Francúzska je príslušným orgánom CNIL https://www.cnil.fr/en/plaints).

6.7 Používateľské údaje sa budú uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu a najmenej šesť rokov od dátumu poslednej interakcie s používateľom a v súlade s povinnosťami uloženými nariadením (EÚ) 2016/679, známym ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), alebo počas dlhších období, ak je spoločnosť Tilak Healthcare viazaná regulačnými povinnosťami alebo povinnosťami vyplývajúcimi z občianskoprávnej zodpovednosti. Spoločnosť Tilak Healthcare si vyhradzuje právo zničiť tieto súbory bez predchádzajúceho upozornenia a bez zodpovednosti.
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Podmienky používania sa riadia francúzskym právom bez toho, aby boli dotknuté kolízne normy a iné platné právne zásady.

Spor alebo nesúhlas, ktorý môže vyplynúť z podmienok používania, vrátane ich výkladu, vykonania, ukončenia alebo platnosti, ktorý nebolo možné vyriešiť zmierom medzi stranami, bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušnými SÚDMI V PARÍŽI BEZ OHĽADU NA ZÁRUČNÉ NÁROKY, ŽIADOSŤ O OBNOVU KONANIA ALEBO POČET ŽALOVANÝCH.
Tilak Healthcare a OdySight Care™ sú ochranné známky spoločnosti Tilak Healthcare