Podmienky používaniav. 1.0 / 2022-07-06

Aktualizované 7. júna 2022

Mobilnú aplikáciu OdySight Care™ (ďalej len „aplikácia“) vydáva zjednodušená akciová spoločnosť Tilak Healthcare registrovaná v Parížskom obchodnom registri pod číslom B 820 343 044 so sídlom 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paríž, Francúzsko (kontakt: contact@tilakhealthcare.com).
Aplikácia sa má používať na zariadení typu smartfón alebo tablet, ktoré je pripojené k internetu a spĺňa minimálne technické požiadavky (ďalej len „koncové zariadenie“).

Koncové zariadenia vhodné na používanie aplikácie sú k dispozícii na tejto adrese: https://odysightcare.app/faq-sk/podporovane-zariadenia.

Aplikácia nie je vhodná pre používateľov:

  • s binokulárnou zrakovou ostrosťou nižšou ako 3/10 (20/63; 0,5 logMar);
  • s monokulárnou zrakovou ostrosťou nižšou ako 1/10 na obidvoch očiach;
  • ktorí trpia epilepsiou.

Prístupom do aplikácie potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky používania a plne s nimi súhlasíte.
VYMEDZENIE POJMOV
Obsah“: akákoľvek súčasť aplikácie a/alebo služby, akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú chránené právom duševného vlastníctva, ako je text, obrázky, kresby, skripty, hlas, zvuk, hudba, fotografie, zvukové, audiovizuálne alebo video záznamy (tiež animované), ilustrácie, súbory, grafické, vizuálne alebo zvukové efekty, témy, diagramy, prezentácie, videá, diagramy, štruktúry, databázy alebo softvér.

Údaje“: skúšobné údaje a údaje používateľa.

„Testovacie údaje“: výsledky testov zrakovej ostrosti vygenerované aplikáciou a uložené na koncovom zariadení používateľa.

„Používateľské údaje“: akékoľvek osobné údaje zadané používateľom alebo zhromaždené aplikáciou v súvislosti s používaním služby používateľom.

Služba“: všetky služby poskytované spoločnosťou Tilak Healthcare, ktoré pozostávajú najmä z poskytovania aplikácie na vykonávanie testov zrakovej ostrosti zo strany používateľa, zhromažďovania výsledkov testov a ich poskytovania na konzultácie a/alebo stiahnutia.

Internetová stránka“: Internetová lokalita alebo internetová stránka spoločnosti Tilak Healthcare umožňujúca používateľovi zaregistrovať sa, aby mohol využívať službu a/alebo stránku na sťahovanie, z ktorej si môže nainštalovať aplikáciu na svojom termináli.
1. OBJEKT, AKCEPTÁCIA
Podmienky používania platia medzi spoločnosťou Tilak Healthcare a fyzickou osobou registrovanou na stránke na používanie služby, ďalej len „používateľ“. Ich účelom je vymedziť práva a povinnosti používateľa. 

Používateľ berie na vedomie, že prístup k aplikácii a používanie služby a je podmienené výslovným a bezvýhradným prijatím týchto podmienok používania, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom a v čase kliknutia používateľa na tlačidlo „Prečítal som si, porozumel som a súhlasím s podmienkami používania“.

Používateľ potom prijíma a berie na vedomie, že v plnom rozsahu súhlasí s dodržiavaním ustanovení podmienok používania, ktorých významu a rozsahu vyhlasuje, že porozumel. Zaškrtnutie uvedeného políčka má rovnakú hodnotu ako vlastnoručný podpis používateľa. Používateľ uznáva hodnotu automatizovaných záznamových systémov spoločnosti Tilak Healthcare ako dôkaz, a pokiaľ nepredloží dôkaz o opaku, vzdáva sa námietky v prípade súdneho sporu.

Prijatie podmienok používania znamená, že používateľ má potrebnú spôsobilosť na právne úkony, alebo ak ju nemá, má splnomocnenie opatrovníka alebo zákonného zástupcu, ak nie je spôsobilý na právne úkony a nedosiahol plnoletosť.

Podmienky používania predstavujú úplné zmluvné ustanovenia, ktoré zaväzujú používateľa voči spoločnosti Tilak Healthcare v súvislosti so službou, s vylúčením iných dokumentov, ako sú najmä prospekty alebo obchodné dokumenty, ktoré majú len orientačnú hodnotu.

Spoločnosť Tilak Healthcare môže podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Platné podmienky sa teda vzťahujú na službu v deň prijatia alebo pripojenia k aplikácii. Každé nové pripojenie k aplikácii znamená prijatie nových podmienok používania, ak sa to vzťahuje na situáciu.

Nedodržanie niektorého z ustanovení podmienok používania alebo platného právneho ustanovenia v súvislosti s používaním služby zo strany používateľa bude mať automaticky za následok ukončenie platnosti týchto podmienok používania bez predchádzajúceho upozornenia alebo náhrady. Spoločnosť Tilak Healthcare môže legálne ukončiť prístup používateľa k aplikácii a bez vplyvu na škody, ktoré môže spoločnosť Tilak Healthcare požadovať v dôsledku pochybenia používateľa, v takom prípade sa používateľ zaväzuje bezodkladne odstrániť aplikáciu zo svojho koncového zariadenia.
2. AKO ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SLUŽBE
Prístup k aplikácii a službe si vyžaduje vytvorenie účtu a uvedenie určitých používateľských údajov, ako je e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, pohlavie, rok narodenia a registračné číslo. Používateľské údaje sa budú používať a uchovávať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránke https://odysightcare.app/privacypolicy a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok používania.

Služba je prístupná pre osoby staršie ako osemnásť (18) rokov. Preto vyhlasujete a ručíte za to, že máte požadovaný minimálny vek.

Prístup do aplikácie je pre používateľa bezplatný a je podmienený zadaním identifikačného čísla. Stáva sa účinným ihneď po schválení predplatného spoločnosťou Tilak Healthcare. Spoločnosť Tilak Healthcare si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky prístupu k službe vrátane jej bezplatnosti.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky náklady súvisiace s prístupom a používaním služby a aplikácie (vrátane internetu, telefónu alebo iných predplatných) zostávajú jeho výhradnou zodpovednosťou.

Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o svojom identifikačnom čísle a hesle (spolu „kód(-y)“); tieto sú osobné. Pripojenie k službe pomocou kódov používateľa sa považuje za uskutočnené používateľom. V prípade straty alebo odcudzenia kódov alebo ich neoprávneného použitia je používateľ povinný bezodkladne informovať spoločnosť Tilak Healthcare. Používateľ výhradne zodpovedá za používanie svojich kódov treťou stranou a za škody spôsobené takýmto používaním. Spoločnosť Tilak Healthcare nezodpovedá za stratu ani zmenu testovacích údajov používateľa.

Služba, a najmä uchovávanie a prístup k skúšobným údajom, sa vykonávajú na výhradnú zodpovednosť a pod kontrolou používateľa. Používateľ si uloží testovacie údaje v koncovom zariadení. Používateľ berie na vedomie, že za testovacie údaje a ich použitie zodpovedá výlučne on. Zaväzuje sa prijať všetky potrebné opatrenia, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť prístupu ku koncovému zariadeniu, aby uvedené testovacie údaje neboli sprístupnené neoprávneným tretím stranám. Spoločnosť Tilak Healthcare za žiadnych okolností nezodpovedá za prístup tretích strán k testovacím údajom.

Výsledky zistené v súvislosti so službami sú relatívne hodnoty, ktoré závisia od presnosti testovania používateľom v súlade so špecifikáciami aplikácie.

V kontexte primeranej snahy sa spoločnosť Tilak Healthcare zaväzuje preukázať starostlivosť a opatrnosť potrebnú na poskytovanie kvalitnej služby v súlade so špecifikáciami týchto podmienok používania.
3. OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ
Služba je navrhnutá tak, aby používateľovi pomohla pri testovaní ostrosti zraku. APLIKÁCIA NESLEDUJE A NEDIAGNOSTIKUJE A ÚDAJE Z TESTOV POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY NESLÚŽIA ako ZÁKLAD NA DIAGNOSTIKU ani NASTAVENIE LIEČBY. NIE JE ÚPLNOU ANI ČIASTOČNOU NÁHRADOU RADY, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ANI ODPORÚČANIA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA. SLUŽBA VRÁTANE JEJ FUNKCIÍ, INFORMÁCIÍ A OBSAHU NEMÁ SLÚŽIŤ AKO ZÁKLAD ANI NÁHRADA LEKÁRSKEHO POSUDKU ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA SLUŽBA V ŽIADNOM PRÍPADE NEUMOŽŇUJE TELEMONITOROVANIE ANI TELEKONZULTÁCIE ZO STRANY ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV. 

Spoločnosť Tilak Healthcare nemá prístup k údajom z testov a v žiadnom prípade nemôže posúdiť zdravotný stav používateľa, ktorý je vyzvaný, aby v prípade otázok týkajúcich sa jeho zdravia a/alebo vývoja jeho zdravotného stavu systematicky vyhľadával stanovisko zdravotníckeho pracovníka. Používateľovi sa odporúča, aby nikdy neignoroval odborné lekárske poradenstvo a neodkladal konzultáciu kvôli tomu, čo si prečítal alebo sa dozvedel prostredníctvom služby. V PRÍPADE PRÍZNAKOV INDIKUJÚCICH NÚDZOVÝ STAV JE POVINNOSŤOU POUŽÍVATEĽA KONTAKTOVAŤ LINKU TIESŇOVÉHO VOLANIA NA ČÍSLE 150 (ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA), 0850 111 313 (LINKA ZÁCHRANY) ALEBO 155 (HASIČI).

Používanie služby a jej obsahu je na vlastné riziko používateľa. SLUŽBA, VRÁTANE JEJ OBSAHU, SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“. V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ TILAK HEALTHCARE NEZODPOVEDÁ A VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE PODĽA ZÁKONA ANI INAK NERUČÍ OKREM INÉHO ZA PREDAJNOSŤ, POUŽITIE ANI VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIE ZÁKONA.

Spoločnosť Tilak Healthcare nezodpovedá za stratu ani zmenu testovacích údajov používateľa. Za žiadnych okolností nezodpovedáme za priame ani nepriame škody vyplývajúce z používania služby alebo v súvislosti s ňou, a to zo žiadneho dôvodu a za žiadnych okolností.

Ak nie je možné získať prístup k aplikácii z dôvodu technického problému akéhokoľvek druhu, a najmä v prípade údržby alebo aktualizácie aplikácie, používateľ nebude môcť požadovať náhradu škody ani kompenzáciu. Nedostupnosť jednej alebo viacerých online služieb vrátane predĺženej nedostupnosti a bez obmedzenia príslušného obdobia, nepredstavuje zodpovednosť spoločnosti Tilak Healthcare, ujmu pre používateľa ani nemá za následok nárok na náhradu škody. Spoločnosť Tilak Healthcare si výslovne vyhradzuje právo uplatňovať a opravovať anomálie v službe.

Pokiaľ právne ani regulačné ustanovenia neustanovujú inak, zodpovednosť spoločnosti Tilak Healthcare je obmedzená na priamu, osobnú a špecifickú škodu, ktorú utrpel používateľ a ktorá je spojená so zmluvným porušením zo strany spoločnosti Tilak Healthcare. SPOLOČNOSŤ TILAK HEALTH NIE NEZODPOVEDNÁ ZA NADVÄZUJÚCE ŠKODY, AKO JE NAPRÍKLAD STRATA ÚDAJOV.
4. VLASTNÍCTVO SLUŽBY, APLIKÁCIE, UŽÍVACIE PRÁVO
Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť Tilak Healthcare má výhradný prístup k službe, aplikácii a najmä k obsahu, ku všetkým súvisiacim právam duševného vlastníctva v zmysle francúzskeho práva a platných medzinárodných zákonov. Používateľ sa zaväzuje používať službu, aplikáciu a obsah v súlade s platnými právnymi predpismi a najmä s právnymi predpismi o ochrane práv duševného a/alebo priemyselného vlastníctva.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Tilak Healthcare mu udeľuje nevýhradné, neprenosné a osobné právo na používanie služby a aplikácie, a to výlučne na jeho osobné potreby a výlučne na súkromné použitie. Používanie aplikácie alebo služieb na komerčné alebo neosobné účely je zakázané. Použitie, ktoré nie je výslovne povolené spoločnosťou Tilak Healthcare podľa tejto zmluvy, je nezákonné na základe ustanovení francúzskeho zákonníka o duševnom vlastníctve. Používateľovi je preto zakázané najmä (i) akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, distribuovať alebo uvádzať na trh službu, aplikáciu alebo obsah, (ii) priamo alebo nepriamo poskytovať službu alebo aplikáciu v prospech tretej strany, najmä formou prenájmu, prevodu alebo výpožičky, alebo (iii) používať, upravovať, modifikovať, prekladať, transformovať službu a aplikáciu akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

Používanie služby, aplikácie a obsahu, ktoré nie je v súlade s týmito podmienkami používania a/alebo zhoršením stavu, reprezentáciou, reprodukciou, úpravou alebo poskytnutím tretej strane, v akejkoľvek funkcii, bezplatne alebo za poplatok, a úplné alebo čiastočné komerčné použitie rôznych prvkov služby alebo aplikácie alebo obsahu je preto zakázané a vystavuje jeho autora (autorov) občianskoprávnym a/alebo trestnoprávnym sankciám.
5. PLATNÉ PRÁVO, SPORY
Podmienky používania sa riadia francúzskym právom bez toho, aby boli dotknuté kolízne normy a iné platné právne zásady.

Prípadný spor alebo nesúhlas, ktorý môže vyplynúť z týchto podmienok používania, vrátane ich výkladu, vykonania, ukončenia alebo platnosti, ktorý nebolo možné vyriešiť zmierom medzi zmluvnými stranami, bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušnými SÚDMI V PARÍŽI BEZ OHĽADU NA ZÁRUČNÉ NÁROKY, ŽIADOSŤ O OBNOVU KONANIA ALEBO POČET ŽALOVANÝCH.
Tilak Healthcare a OdySight Care sú ochranné známky spoločnosti Tilak Healthcare.