Návod na použitie

v1.0/ 2022-07-12
Tilak Healthcare SAS

74 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012, PARIS, France
Tel : +33 (0)1 85 73 27 02
Fax : +33 (0)1 49 23 01 16
http://www.tilakhealthcare.com/

 1. OdySight Care – prezentácia

1.1 Názov produktu
OdySight Care je mobilná aplikácia na testovanie zrakovej ostrosti na blízko. Výsledky testov sa ukladajú lokálne, sú priamo dostupné a po dokončení testov ich možno preniesť.
Aplikácia OdySight Care neinterpretuje výsledky testov ani nie je určená na poskytovanie diagnózy, avšak pomáha pacientom zistiť, či potrebujú navštíviť očného lekára, ktorý im určí diagnózu a liečbu.
Aplikácia OdySight Care je určená pre pacientov starších ako 18 rokov.
1.2 Prezentácia produktu
OdySight Care je mobilná aplikácia, ktorá umožňuje pacientom otestovať si zrakovú ostrosť na blízko.

Aplikácia OdySight Care je určená pre ľudí, ktorí chcú vykonať ad hoc test zrakovej ostrosti na blízko. Výsledky testov sa ukladajú lokálne a sú dostupné len používateľovi, ktorý ich môže v prípade potreby ukázať lekárovi počas lekárskej prehliadky.

OdySight Care sa odporúča pacientom s očnými patológiami, ktoré si vyžadujú pravidelné monitorovanie zraku, ako je vlhká a suchá vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) s rizikom neovaskularizácie, diabetická retinopatia s makulárnym edémom alebo bez neho, ťažká myopia s rizikom neovaskularizácie a akákoľvek iná patológia, ktorá môže viesť k zníženiu zrakovej ostrosti.

OdySight Care je nástroj na samohodnotenie, ktorý môže používať samotný pacient alebo tretia strana, ktorá mu pomôže s navigáciou v aplikácii.

OdySight Care sa môže používať doma, v zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, pri klinických štúdiách atď.

Aplikácia OdySight Care neinterpretuje výsledky testov ani neposkytuje odporúčania liečby. Aplikácia nie je určená na stanovenie diagnózy. Diagnostika zostáva v kompetencii lekára.

Aplikácia OdySight Care nenahrádza návštevu oftalmológa.

Aplikáciu OdySight Care môžu používať dospelí ktorí majú :

 1. binokuláru zrakovú ostrosť 3/10 alebo vyššiu (0,5 logMAR;(20/63));
 2. prístup k smartfónu alebo tabletu;
 3. platnú e-mailovú adresu a telefónne číslo na vytvorenie účtu;
 4. schopnosť samostatne, alebo s pomocou tretej strany, ktorá vie navigovať v aplikácii, spustiť jednoduchý test;
 5. schopnosť správne určiť lateralitu tela (vľavo a vpravo).
1.3 Kontraindikácie
Aplikácia OdySight Care nie je vhodná pre pacientov :

 • s epilepsiou;
 • s binokulárnou zrakovou ostrosťou nižšou ako 3/10 (0,5 logMAR; 20/63);
 • s monokulárnou zrakovou ostrosťou nižšou ako 1/10 na obidvoch očiach.
1.4 Popis výrobku
OdySight Care je zdravotná aplikácia, ktorá umožňuje pacientom otestovať si zrakovú ostrosť na blízko. Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémom Android a iOS a môžete si ju stiahnuť z App Store a Obchodu Play.

OdySight Care sa rozdeľuje do niekoľkých modulov:

 • modul zrakovej ostrosti na blízko, ktorý umožňuje používateľovi testovať zrakovú ostrosť; tento modul je založený na štúdii ETDRS (štúdia včasnej liečby diabetickej retinopatie);
 • autentifikačný modul, ktorý používateľom umožňuje bezpečne sa pripojiť k aplikácii OdySight Care;
 • ponuka navigácie v aplikácii OdySight Care.

OdySight Care obsahuje len jeden zrakový test (zraková ostrosť na blízko). Tento zrakový test zhromažďuje výsledky zrakovej ostrosti podobné tým, ktoré sa bežne získavajú pomocou štandardného očného vyšetrenia u lekára. Pomocou aplikácie môže používateľ vykonávať testy zrakovej ostrosti a kontrolovať si zrak na diaľku. Po dokončení testu si používateľ môže ihneď zobraziť výsledky. Výsledky testov sa ukladajú do použitého zariadenia a možno ich manuálne exportovať. V závislosti od výsledkov sa používateľ môže rozhodnúť kontaktovať lekára, aby mu stanovil príslušnú diagnózu.

Test zrakovej ostrosti hodnotí zrak na blízko. Test zrakovej ostrosti na blízko reprodukuje tie isté hodnoty zrakovej ostrosti, ktoré sa dajú zmerať v zdravotníckom zariadení. Písmeno „E“ sa zobrazuje v rôznych smeroch a veľkostiach. Veľkosť písmena je definovaná algoritmom. Pomocou displeja zariadenia musí používateľ uviesť orientáciu písmena. Symboly sa zobrazujú so 100 % kontrastom, aby sa zabezpečila čo najlepšia čitateľnosť. Pacient môže vyjadriť svoju odpoveď posunutím prsta po ľubovoľnej časti obrazovky. Informácie sa potom zobrazia priamo na obrazovke vo forme textu alebo farebných symbolov. Test trvá dovtedy, kým algoritmus nedosiahne dostatočné množstvo výsledkov na získanie prahovej hodnoty, ktorá sa takmer rovná hodnote zrakovej ostrosti pacienta.
Test zrakovej ostrosti.
Diagnostika zostáva v kompetencii lekára.
1.5 Používanie nástroja
OdySight Care je mobilná aplikácia, ktorá umožňuje pacientom otestovať si zrakovú ostrosť na blízko.

Testy sú založené na ETDRS, čo je štandardná metóda používaná oftalmológmi na testovanie zrakovej ostrosti.

OdySight Care je nástroj, ktorý možno použiť na doplnenie štandardných lekárskych vyšetrení. Aplikácia nenahrádza konzultácie ani vyšetrenia u lekára, ktoré je potrebné aj naďalej absolvovať.

Ak výsledky testov naznačujú, že by ste sa mali obrátiť na lekára, urobte tak.
Plán klinického vyšetrenia bol navrhnutý na posúdenie zrakovej ostrosti, ktorá je dôležitou súčasťou každého očného vyšetrenia a slúži na určenie a monitorovanie očného stavu pacienta. Zraková ostrosť je najčastejšie používaným parametrom pri diagnostike chronických očných ochorení.

V klinickom skúšaní sa test zrakovej ostrosti porovnával so štandardnými testami vykonanými v zdravotníckom zariadení. Klinická štúdia ukázala, že testy zrakovej ostrosti OdySight Care vykazujú vysoký stupeň korelácie s testami vykonávanými v zdravotníckom zariadení (pomocou stupnice zrakovej ostrosti na blízko ETDRS a Landolt C).

Farby použité na vyfarbenie bodov v testoch zrakovej ostrosti sú čisto estetické a neoznačujú správnu alebo nesprávnu odpoveď.

OdySight Care vám každý týždeň odporúča vykonať niekoľko testov. Každý test OdySight Care trvá v priemere asi 5 minút.

ZRAKOVÁ OSTROSŤ Zraková ostrosť je schopnosť rozlíšiť najmenší možný znak pri maximálnom kontraste. Pri monitorovaní a diagnostike očných patológií sa v každom oku meria zraková ostrosť pomocou optickej korekcie (t. j. korekčných šošoviek).
Medzinárodnou normou pre vyšetrenie zraku je ETDRS. Testy OdySight Care sú priamo inšpirované touto normou.
V záujme medzinárodnej kompatibility používa OdySight Care verziu ETDRS so znakom E, ktorá sa používa aj pri niektorých štandardných vyšetreniach zraku.
Na základe výpočtov OdySight Care sa zraková ostrosť na blízko testuje na vzdialenosť 40 cm, jedno oko naraz a s nasadenými okuliarmi.

DÔLEŽITÉ : Ak výsledky naznačujú, že by ste sa mali obrátiť na lekára, urobte tak. Prosíme vás, aby ste sa riadili týmito odporúčaniami.
1.6 Bezpečnosť
Údaje poskytnuté pri vytváraní účtu OdySight Care uchováva certifikovaná hostingová spoločnosť, ktorá spĺňa platné právne a regulačné požiadavky.

Výsledky zdravotných testov sa uchovávajú len v zariadení, ktoré používate na testovanie pomocou aplikácie OdySight Care. Zálohovanie údajov sa vykonáva pomocou funkcií vytvorenia a ochrany zálohovania (šifrovanie údajov) operačného systému vášho zariadenia (Android alebo iOS). Zálohovanie je možno vykonať len pomocou použivateľského hesla.

2. Podmienky používania aplikácie OdySight Care

2.1 Vytvorenie účtu OdySight Care
Používanie OdySight Care si vyžaduje licenciu od spoločnosti Tilak Healthcare. Licencia má formu identifikačného čísla, ktoré treba zadať pri vytváraní účtu. Keď získate svoje identifikačné číslo, prejdite na stránku https://registration.odysightcare.app/sk a vyplňte formulár na potvrdenie účtu OdySight Care. Následne získate osobný šifrovaný kľúč, ktorý zadáte do aplikácie na svoju identifikáciu.
2.2 Inštalácia aplikácie OdySight Care
Aplikácia je k dispozícii len pre smartfóny a tablety.

Na stiahnutie aplikácie OdySight Care musí vaše zariadenie spĺňať minimálne technické požiadavky (pozri časť 3.1) a mať internetové pripojenie.

Ak používate zariadenie od spoločnosti Apple:

 1. Otvorte App Store
 2. Kliknite na vyhľadávacie pole
 3. Zadajte OdySight Care a kliknite na tlačidlo vyhľadávania
 4. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť vedľa loga OdySight Care.

Ak používate zariadenie s operačným systémom Android™ :

 1. Otvorte Obchod Play
 2. Kliknite na vyhľadávacie pole
 3. Zadajte OdySight Care a kliknite na tlačidlo vyhľadávania
 4. Zvoľte aplikáciu OdySight Care
 5. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť.

Aplikácia OdySight Care sa následne nainštaluje do vášho zariadenia.
OdySight Care si môžete stiahnuť aj kliknutím na odkaz v e-maile a SMS, ktoré ste dostali pri registrácii.
2.3 Pripojenie k OdySight Care
Po nainštalovaní aplikácie do smartfónu alebo tabletu by ste sa mali prihlásiť pomocou 2 samostatných kódov:

 • Šifrovaný kľúč Šifrovaný kľúč získate vyplnením registračného formulára, ktorý nájdete na registračnej stránke OdySight Care (https://registration.odysightcare.app/sk). Je to dočasný kód, ktorý možno použiť len raz, keď sa prvýkrát prihlásite do aplikácie OdySight Care. Postup je opísaný v časti 2.1.
 • Vaše heslo. Je na vás, aby ste si pri prvom prihlásení do aplikácie zvolili heslo. Pri každom prihlásení vás aplikácia vyzve zadať heslo.
Keď zadáte heslo, môžete zaškrtnúť políčko Zapamätať si ma. Aplikácia tak uloží vaše heslo, takže ho nebudete musieť zadávať pri každom prihlásení.

Ak ste svoj šifrovaný kľúč stratili alebo ho aplikácia zamietla, navštívte túto stránku: https://odysightcare.app/faq-sk/ziskanie-sifrovaneho-kluca. Ak ste svoje heslo stratili, navštívte túto stránku: https://odysightcare.app/faq-sk/nepamatam-si-heslo.
2.4 Ponuka a navigácia
Po prihlásení do OdySight Care budete presmerovaní na hlavnú stránku aplikácie. Na tejto stránke:
 • spustíte zrakový test kliknutím na tlačidlo „Štart“;
 • kliknutím na tlačidlo „Moje výsledky“ zobrazíte históriu svojich výsledkov;
 • otvoríte ponuku informácií v pravom hornom rohu obrazovky. Táto ponuka je zobrazená symbolom s tromi vodorovnými čiarami a umožní vám prístup k rôznym položkám ponuky, ako sú „Pomocník“, „Nastavenia“ a „Právne informácie“.
V ponuke informácií sú k dispozícii tri podponuky :
Pomocník : táto ponuka vám umožní prístup k často kladeným otázkam (FAQ) a používateľskej príručke a umožní vám kontaktovať tím podpory.

Nastavenia : táto ponuka vám umožní prístup k zoznamu dostupných jazykov.
Právne informácie : táto ponuka vám poskytuje prístup k podmienkam používania a zásadám ochrany osobných údajov.
2.5 Vykonávanie testov
Zrakový test môžete vykonať na hlavnej stránke aplikácie.

Najskôr kliknite na tlačidlo „Štart“ a postupujte podľa pokynov.

Aby ste zrakový test uskutočnili v najlepších možných podmienkach:

 1. Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet pripojený k internetu.
 2. Test je najlepšie vykonať vo svetlej miestnosti, kde vám svetlo nesvieti priamo do tváre.
 3. Položte zariadenie na pevný povrch.
 4. Zariadenie držte vertikálne (pozri obrázok nižšie).
 5. Ak máte okuliare na čítanie, nasaďte si ich.
 6. Postavte sa asi 40 cm od obrazovky (plus mínus 5 cm).
 7. Postupujte opatrne podľa pokynov na obrazovke.
Test zrakovej ostrosti je krátky interaktívny test, v ktorom má používateľ označiť orientáciu znaku „E" posunutím prsta v príslušnom smere (hore, dole, doľava alebo doprava).
2.6 Výsledky testu
Na konci každého testu sa zobrazia výsledky testu zrakovej ostrosti. Zobrazujú sa v Snellene. Snellen je jednotka na meranie zrakovej ostrosti, ktorú bežne používajú oftalmológovia.

Tieto výsledky sú len orientačné.

️⚠️ ️Výber farby použitej pre farebné škvrny v testoch zrakovej ostrosti je čisto estetický a neznamená správnu alebo nesprávnu odpoveď.

⚠️Výsledky testov zrakovej ostrosti sa môžu líšiť od výsledkov získaných u lekára. OdySight Care meria len zrakovú ostrosť na blízko a nie zrakovú ostrosť do diaľky, ktorú možno merať pomocou štandardného osobného vyšetrenia. Okrem toho aplikácia OdySight Care nemusí nevyhnutne používať rovnaké merné jednotky ako váš oftalmológ.

Ak spozorujete zmenu vo videní, odporúčame vám navštíviť lekára.
2.7 Komunikácia výsledkov
Výsledky testov OdySight Care je možné komunikovať pomocou funkcie zdieľania zariadenia. Ak chcete komunikovať výsledky:

 • V hlavnej ponuke kliknite na tlačidlo „Moje výsledky“.
 • Kliknite na tlačidlo „Zdieľať moje výsledky“
 • Vyberte niektorú z dostupných možností (odoslanie e-mailom, stiahnutie do zariadenia, atď.)

Vaše výsledky budú odoslané v súbore programu Excel.
2.8 Zatvorenie aplikácie
Spôsob zatvorenia aplikácie závisí od zariadenia. Tu je niekoľko spôsobov, ako zatvoriť aplikáciu OdySight Care.

Ak máte zariadenie Apple

Ak chcete aplikáciu OdySight Care zatvoriť na zariadení Apple (iPhone alebo iPad), postupujte podľa týchto pokynov:
 1. Stlačte tlačidlo domov (okrúhle tlačidlo pod obrazovkou) dvakrát hneď za sebou. Zobrazí sa zoznam otvorených aplikácií s oknom OdySight Care v popredí. Ak model vášho zariadenia nemá tlačidlo domov, položte prst na spodnú časť obrazovky a potiahnutím zdola nahor zobrazte zoznam otvorených aplikácií.
 2. Potiahnite okno OdySight Care zdola smerom hore, kým nezmizne.
 3. Keď okno zmizne, znamená to, že aplikácia je zatvorená.

Ak máte zariadenie s operačným systémom Android™

Keď spustíte aplikáciu OdySight Care, otvorí sa v režime celej obrazovky. Ak chcete ukončiť režim celej obrazovky, postupujte podľa pokynov nižšie:
 • Položte prst na dolnú časť obrazovky a potiahnite prstom nahor. Na zariadení Android sa zobrazia tlačidlá: trojuholník, kruh a štvorec™.
 • Kliknite na štvorec. Okno aplikácie sa zmenší a zobrazí sa vaša tapeta a všetky ostatné otvorené aplikácie.

Spôsob zatvorenia aplikácie OdySight Care závisí od zariadenia, ale tu je zoznam možných spôsobov :
 • Kliknite na X v pravom hornom rohu okna OdySight Care.
 • Kliknite na X v ľavom hornom rohu okna OdySight Care.
 • Potiahnite okno OdySight Care zľava doprava, kým nezmizne.
 • Potiahnite okno OdySight Care nahor a nadol, kým nezmizne.

Keď okno zmizne, znamená to, že aplikácia je zatvorená.
2.9 Aktualizácia aplikácie
Hlavné aktualizácie aplikácie sa vykonávajú automaticky, keď je zariadenie pripojené k internetu. Počas väčších aktualizácií sa v aplikácii OdySight Care zobrazí správa s informáciou o aktualizácii.

Ak chcete, môžete si nainštalovať aj menšie aktualizácie. Tie postupne zlepšujú aplikáciu. Ak chcete nainštalovať menšie aktualizácie, postupujte podľa krokov nižšie:

 1. Prejdite do App Store (pre zariadenia Apple) alebo Obchodu Play (pre zariadenia Android™).
 2. Do vyhľadávacieho panela napíšte OdySight Care a vyberte aplikáciu.
 3. Kliknite na tlačidlo „Aktualizovať“ vedľa loga aplikácie. Týmto sa stiahne aktualizácia.

Ak sa tlačidlo „Aktualizovať“ nezobrazí, znamená to, že aplikácia sa už aktualizovala.

3. Technické informácie

3.1 Minimálne technické špecifikácie zariadení
Aplikáciu OdySight Care je možné spustiť v ktoromkoľvek zariadení, ktoré spĺňa nižšie uvedené kritériá:

 • Operačný systém:
- Android™ 8.0 alebo novší
- iOS® 12 alebo novší

 • Minimálne rozlíšenie displeja:
- 280 bodov na palec (DPI) pre Android™
- 260 bodov na palec (DPI) pre iOS®.

 • Veľkosť displeja najmenej 4,7" (uhlopriečka)
 • Kamera smerujúca dopredu (umiestnená nad obrazovkou)
 • Snímač jasu (pre zariadenia so systémom Android™)

⚠️ Ak máte zrakovú ostrosť vyššiu ako 6/10 (alebo +0,2 logMAR alebo 20/32) aspoň na jednom oku, rozlíšenie obrazovky by malo byť aspoň 320 bodov na palec.

V prípade pochybností nás neváhajte kontaktovať na adrese: supportSK@odysightcare.app.
3.2 Batéria
Ak chcete vykonať zrakové testy, displej telefónu musí byť dostatočne jasný. Telefón preto musí byť riadne nabitý, aby sa zabránilo prepnutiu do režimu „slabej batérie“.

Ak je telefón nabitý na menej ako 15 %, aplikácia vám neumožní vykonať test. Pred pokračovaním je potrebné telefón dobiť.
3.3 Čistá obrazovka
Pre správne vykonanie testov je dôležité, aby bola obrazovka telefónu neporušená (bez hlbokých škrabancov alebo prasklín) a čistá.

4. Upozornenia a opatrenia

OdySight Care nenahrádza lekárske vyšetrenie u oftalmológa, ktoré by malo byť súčasťou starostlivosti o vaše oči. Preto naďalej navštevujte svojho lekára a riaďte sa jeho pokynmi.

OdySight Care nemá ovplyvňovať tempo klinickej starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením očí.

Aplikácia OdySight Care neinterpretuje výsledky testov ani neposkytuje odporúčania liečby. Aplikácia nie je určená na stanovenie diagnózy. Diagnostika zostáva v kompetencii lekára.

Všetky lekárske rozhodnutia musí urobiť lekár.

Ak spozorujete zmenu vo videní, obráťte sa priamo na svojho očného lekára.

Aby sa zabezpečila spoľahlivosť výsledkov testov, aplikácia sa musí používať za optimálnych podmienok.

Výsledky testov sa ukladajú iba v zariadení používateľa. Výsledky môžete v prípade potreby exportovať a poslať svojmu lekárovi.

Výsledky testov sa môžu líšiť od výsledkov získaných pri štandardných osobných vyšetreniach. Mali by sa posudzovať z hľadiska relatívnej hodnoty.

Počas testov sa nesnažte zaostrovať. Ak sa počas testov zrakovej ostrosti nedotknete obrazovky niekoľko sekúnd, zobrazí sa tlačidlo „Neviem“. Ak naň kliknete, znak „E“ sa zobrazí vo väčšej veľkosti. Tento krok nebude mať žiadny vplyv na vaše výsledky, preto ho neváhajte použiť.

Ak zmeníte zariadenie, nezabudnite si stiahnuť výsledky testov, aby ste si ich mohli uchovať. Po odstránení aplikácie nebudete môcť načítať staré výsledky.

NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok na samodiagnostiku problémov so zrakom.

NENECHÁVAJTE smartfón alebo tablet pri vykonávaní testov v dosahu detí.

Spoločnosť Tilak Healthcare odporúča, aby ste si do mobilného zariadenia (telefónu alebo tabletu) pridali PIN (osobné identifikačné číslo), Face ID alebo Touch ID (odtlačok prsta) na ďalšie zabezpečenie. Je dôležité, aby bolo vaše mobilné zariadenie zabezpečené, pretože sa v ňom budú uchovávať vaše osobné zdravotné údaje.

Spoločnosť Tilak Healthcare nezodpovedá za žiadne údaje, ktoré môžu byť náhodne zhromaždené v dôsledku zneužitia aplikácie alebo poruchy spôsobenej nehodami, úpravami alebo nedbanlivosťou.

5. Kontakt

Ak máte problémy s aplikáciou OdySight Care, navštívte našu stránku s často kladenými otázkami: https://odysightcare.app/faq.

Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, kontaktujte nás na adrese: supportSK@odysightcare.app.

Akýkoľvek vážny incident v súvislosti so zariadením je potrebné oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ bydlisko.

6. Dodatočné informácie

Na tejto stránke nájdete zoznam často kladených otázok (FAQ) týkajúcich sa aplikácie a odpovede na ne: https://odysightcare.app/faq.

7. Symboly použité na štítku zariadenia a v používateľskej príručke

Európska značka zhody (CE). Aplikácia je v súlade s nariadením Európskej únie 2017/745 o zdravotníckych pomôckach.

Prečítajte si tieto pokyny pre používateľa/používateľskú príručku

Výrobca